Informacje prasowe

100 mld PLN aktywów pod zarządem polskich funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA


100 mld PLN aktywów pod zarządem polskich funduszy
inwestycyjnych

 Wartość aktywów zgromadzonych w rodzimych funduszach inwestycyjnych
na dzień 31 stycznia 2007 roku wyniosła 106,9 mld PLN, tym samym
wielkość rynku przekroczyła psychologiczną barierę 100 mld PLN.
Pierwszy fundusz inwestycyjny rozpoczął działalność 27 lipca 1992 roku. W grudniu 2001 roku, a więc po
przeszło 9 latach funkcjonowania rynku, aktywa pod zarządem rodzimych funduszy inwestycyjnych
przekroczyły wartość 10 mld PLN. Na zgromadzenie kolejnych 10 mld PLN rynek czekał juŜ tylko
niespełna rok – w listopadzie 2002 roku wartość aktywów przekroczyła 22 mld PLN. Wzrost rynku o
ostatnie 10 mld PLN z osiągniętej setki to okres 3 miesięcy. Liczba działających na rynku funduszy
inwestycyjnych dopiero w roku 2002 roku przekroczyła 100 i w ciągu trzech kolejnych lat uległa
podwojeniu.

Styczeń 2007 roku przyniósł kontynuację trendu dynamicznego wzrostu rynku funduszy inwestycyjnych
obserwowanego w ubiegłych latach. Po niezwykle pomyślnym dla rynku funduszy inwestycyjnych roku
2005 tylko nieliczni prognozowali, Ŝe rok 2006 będzie równie dobry. Tymczasem aktywa powierzone
funduszom inwestycyjnym wzrosły w ciągu 12 miesięcy 2006 roku aŜ o 37,5 mld PLN osiągając na koniec
grudnia poziom 98,8 mld PLN. Dynamika wzrostu rynku wyniosła 61,3%. Szacunkowy napływ nowych
środków do funduszy wyniósł 25,5 mld PLN i był o 37% większy niŜ rok wcześniej.

Mimo, Ŝe rynek polski w skali całego rynku europejskiego to wciąŜ rynek niewielki (z udziałem na
poziomie 0,3% - stan na koniec III kwartału 2006r.), w minionym roku pod względem wartości
powierzonych funduszom inwestycyjnym aktywów „przegoniliśmy” Turcję i Grecję.
Dynamiczny wzrost rynku znalazł odzwierciedlenie we wskaźnikach opisujących jego pozycję w polskiej
gospodarce – najwaŜniejszy z nich – opisujący relację WAN do PKB wzrósł w 2006 roku z 6,3% do 9,5%,
co świadczy o stale rosnącym znaczeniu funduszy w polskiej gospodarce.

Wśród czynników, które w sposób istotny wpłynęły na tak dynamiczny wzrost polskiego rynku funduszy
inwestycyjnych, wymienić naleŜy koniunkturę na krajowym rynku akcji, która stała się przyczyną
spektakularnego wzrostu popularności funduszy akcyjnych i mieszanych oraz związany z tym transfer
oszczędności z depozytów bankowych. Nie bez znaczenia był równieŜ wzrost zamoŜności polskiego
społeczeństwa oraz wzrost skłonności do oszczędzania – powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podkreślić natomiast trzeba dwa nieodzowne czynniki wzrostu
rynku, których znaczenia nie da się przecenić – systematyczny wzrost wiedzy i świadomości Polaków w
zakresie finansów osobistych oraz jakość prowadzonej działalności i produktów oferowanych przez
podmioty prowadzące działalność na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.
Liczba nowych produktów - funduszy i subfunduszy, które rozpoczęły działalność w roku 2006 wyniosła
69 (o 9 więcej niŜ w roku poprzednim), w tym kilka absolutnych nowości na naszym rynku takich jak np.
fundusze podstawowe i powiązane czy fundusze surowcowe. Szybki wzrost w tym zakresie to odpowiedź
podmiotów działających na rynku na rosnące, coraz bardziej wyspecjalizowane potrzeby Klientów.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Puławska 17, p. VII, 02-515 Warszawa PL
tel: (+48 22) 852 81 28, fax: (+48 22) 852 81 29

Na przekroczenie kwoty 100 mld PLN aktywów pod zarządem funduszy inwestycyjnych czekaliśmy 14 lat i
6 miesięcy. Jak szybko moŜliwe jest osiągnięcie kolejnej setki? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z
duŜym prawdopodobieństwem moŜna stwierdzić, Ŝe znacznie krócej. Rozwój rynku zaleŜy jednak od
wielu czynników, z których najwaŜniejsze to oczywiście rynkowy odbiór oferty towarzystw funduszy
inwestycyjnych oraz kształt regulacji prawnych określających działalność na rynku. I w tym zakresie Izba
Zarządzających podejmuje systematyczne działania, aby umoŜliwić rozwój rynku oraz konkurowanie jego
podmiotów na wspólnym europejskim rynku usług finansowych – mówi Marcin Dyl.
Działalność Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami – postulaty i kształt regulacji prawnych
określających działalność rynku funduszy inwestycyjnych

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, projekt
zmiany ustawy, przygotowany przy czynnym udziale Izby, jeszcze w tym tygodniu ma zostać przyjęty
przez Radę Ministrów i w nieodległej przyszłości powinien trafić pod obrady Parlamentu. Wprowadzane
na jego mocy zmiany mają na celu dąŜenie do zrównywania warunków dla róŜnych podmiotów
działających na rynku finansowym, w kontekście równej konkurencji podmiotów krajowych i zagranicznych
działających na zasadzie jednolitego paszportu. Niniejsza nowelizacja nie rozwiązuje jednak wszystkich
kwestii wymagających zmian zapisów ustawy, w związku z czym Izba juŜ dziś rozpoczyna prace nad
przygotowaniem kompleksowych rozwiązań w tych sprawach, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć
na rozwój rynku.

Środowisko skupione wokół Izby Zarządzających prowadzi równieŜ działania w zakresie popularyzacji
funduszy inwestycyjnych rynku pienięŜnego – podejmuje próby włączenia się w prace nowelizacyjne
ustawy o finansach publicznych - w zakresie rozszerzenia katalogu dopuszczalnych lokat jednostek
samorządu terytorialnego o jednostki uczestnictwa funduszy rynku pienięŜnego.
W świetle sygnałów płynących z rynku oraz stosowanych standardów europejskich, Izba prowadzi
równieŜ działania w zakresie modyfikacji przepisów dotyczących prospektów informacyjnych funduszy
inwestycyjnych typu otwartego i ich skrótów. Prace w tym zakresie zmierzają w kierunku uproszczenia i
ograniczenia zakresu informacji zamieszczanych w tych dokumentach z naciskiem na informacje
rzeczywiście niezbędne dla uczestnika funduszu. Materiały informacyjne udostępniane uczestnikom w
obecnej formie stanowią zbyt skomplikowane i obszerne dokumenty, które nie pozwalają wychwycić
najwaŜniejszych danych i zniechęcają Klientów do ich analizy.

Mając w obszarze zainteresowań wszelkie kwestie istotne dla rozwoju polskiego rynku funduszy
inwestycyjnych, IZFiA prowadzi równieŜ działania w zakresie edukacji czy informacji o rynku. Trwają
środowiskowe prace, których celem jest stworzenie standardu informacji podawanych przez podmioty
rynku opinii publicznej. W końcowym etapie znajdują się równieŜ działania, których efektem będzie
aktualizacja klasyfikacji funduszy inwestycyjnych otwartych.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów naleŜy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających niemal 260 funduszami, których aktywa na koniec stycznia bieŜącego roku
przekroczyły 105 mld zł – najwięcej w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska, Tel. (0 22) 852 81 28, e-mail: kkakowska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie