Informacje prasowe

Aktualizacja Rekomendacji KII

INFORMACJA PRASOWA

IZFiA zaktualizowała rekomendację dla TFI dotyczącą tworzenia nowego
dokumentu informacyjnego dla uczestników funduszy (KII)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają jeszcze dwa tygodnie na przygotowanie
nowych dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych (KII). Dzisiaj Izba
publikuje zaktualizowane wytyczne, jak tworzyć dokument KII oraz rozstrzyga wątpliwości
związane z kształtem nowego dokumentu.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, skupiająca polskie towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, zaktualizowała opracowaną w zeszłym roku rekomendację dotyczącą tworzenia
nowego dokumentu informacyjnego dla uczestników funduszy – Key Investor Information (KII),
czyli kluczowe informacje dla inwestorów. Rekomendacja zawiera wskazówki dla TFI, jak
interpretować poszczególne zapisy i wymogi dotyczące nowego dokumentu. Od maja b.r. każdy
fundusz będzie posiadał nowy dokument informacyjny.
Po co aktualizacja?

Potrzeba aktualizacji wydanej w zeszłym roku Rekomendacji powstała w związku ze zmianami
regulacyjnymi, które rozstrzygnęły cześć wątpliwości wyjaśnianych przez Rekomendację oraz w
związku z nowymi zagadnieniami, które pojawiły się w międzyczasie i które wymagają
wyjaśnienia, a nie zostały ujęte w sposób precyzyjny przez ustawodawcę unijnego i krajowego.
Nad aktualizacją pracował Zespół IZFiA ds. kluczowych informacji dla inwestorów.
Czego dotyczy aktualizacja?

Zaktualizowane zagadnienia dotyczą między innymi:
 identyfikacji funduszy UCITS w przypadku wyodrębnienia subfunduszy czy jednostek
uczestnictwa,
 wyjaśnienia dotyczącego zasady postępowania przy sporządzaniu KII
prezentowanych uczestnikom dokonujących wpłat do funduszu w różnej walucie,
 adaptacji słownictwa dotyczącego opłat.

Co to jest KII?
KII, kluczowe informacje dla klientów, to ważny dokument dla rynku funduszy inwestycyjnych,
przede wszystkim dla klientów funduszy otwartych (w przyszłości też specjalistycznych
otwartych). KII, który zastąpi skrót prospektu informacyjnego Na jednej kartce będzie zawierał
najważniejsze informacje o danym funduszu i jego polityce inwestycyjnej. KII stanie się
podstawowym dokumentem, do którego klient będzie sięgał, chcąc uzyskać podstawowe
informacje o funduszu.

„Celem stworzenia rekomendacji przez Izbę było jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości
interpretacyjnych czy też potencjalnych trudności w kontekście procesu wdrażania i stosowania
przepisów, a także adaptacja tych przepisów i terminologii do specyfiki polskiego rynku funduszy
inwestycyjnych oraz obowiązujących w Polsce regulacji prawnych” – powiedział Marcin Dyl
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Prezes Zarządu IZFiA. „Rekomendacja ułatwi towarzystwom przygotowanie nowych
dokumentów, a uczestnikom funduszy zapewni lepszą porównywalność między funduszami,
gdyż wszystkie będą działać według jednego schematu”. – dodał Prezes IZFiA.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku
środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą
jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych,
wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach,
rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami
inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem
EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska
Tel. (0 22) 58 38 603
e-mail: mboleslawska@izfa

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie