Informacje prasowe

Dobra passa funduszy trwa: blisko 4 miliardy sprzedaży w lipcu

Trwa bardzo dobry okres dla funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż netto wyniosła na koniec lipca + 3 943 mln zł, z tego aż +3,1 mld to fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Są to rekordowe wyniki od wielu lat. Warto podkreślić również dodatnie saldo w funduszach akcyjnych (+241 mln) i mieszanych (+611 mln). Wartość aktywów netto zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na koniec lipca 2020 r. wyniosła 257 732 mln zł.

- w warunkach bardzo niskich stóp procentowych fundusze inwestycyjne są naturalną alternatywą do lokowania oszczędności, zwłaszcza w kontekście długoterminowym. Na razie obserwujemy masowe zainteresowanie rozwiązaniami tzw. bezpiecznymi, a więc klienci wybierają głównie fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Cieszy jednak fakt powrotu do rozwiązań odważniejszych, funduszy z udziałem akcji. Trzeba pamiętać, że fundusze otwarte, dedykowane szerokiemu gronu odbiorców detalicznych nie mogą z zasady gwarantować konkretnego zysku, ale dają szansę na większe zyski, niż tradycyjne formy oszczędzania, zapewniając jednocześnie płynność - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie