Informacje prasowe

Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby m. in. zniesienie podatku Belki

Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby wiele różnych działań, jednak najczęściej wymienianymi były zniesienie podatku Belki, kampanie rządowe promujące oszczędzanie w ramach IKE/IKZE oraz wprowadzenie edukacji finansowej już w szkołach podstawowych – wynika z badania IZFiA i IGTE.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby wiele różnych działań, jednak najczęściej wymienianymi były zniesienie podatku od zysków kapitałowych dla osób oszczędzających na rynku kapitałowym przez okres co najmniej 3 lat (60%), kampanie rządowe promujące oszczędzanie w ramach IKE/IKZE w okresie przełomu lat kalendarzowych (46,7%) oraz wprowadzenie edukacji finansowej już w szkołach podstawowych (46,7%).

Mniejszą popularność wskazań zyskały możliwość odpisania strat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla oszczędzających przez okres 3 lat (33,3%), zwolnienie wypłat z IKZE z opodatkowania zryczałtowanych podatkiem dochodowym (26,7%), wprowadzenie zachęt podatkowych do oszczędzania dla osób wchodzących na rynek pracy (26,7%), możliwość zakładania produktów III-filarowych i zarządzania nimi w postaci elektronicznej (20%) oraz możliwość zakładania IKE/IKZE dla swoich dzieci (13,3%).

Wśród najmniej popularnych odpowiedzi, wskazanych jednokrotnie (6,7%), wymienić można możliwość zaliczania wpłat do IKZE dokonywanych w pierwszym kwartale roku bieżącego do limitu roku poprzedniego, wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wprowadzenie wyższych zachęt podatkowych do oszczędzania dla wszystkich oszczędzających, czy kampanie rządowe szeroko promujące i wspierające oszczędzanie.– Pomysłów na rozwój systemu długoterminowych oszczędności jest wiele, pozostają jednak w sferze planów, które nie przekładają się na rzeczywistość. Teraz, kiedy stajemy przed wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19 i jej gospodarczymi następstwami, szczególnie warto zastanowić się, które z nich mogłyby dodatkowo wesprzeć zasilanie przedsiębiorstw w kapitał komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie