Aktualności

FATCA – korelacja gospodarki światowej z gospodarką USA

Już od 1 grudnia 2015 wchodzą w życie przepisy nakazujące wszystkim instytucjom finansowym wzywanie swoich klientów do składania oświadczeń na temat ich rezydencji podatkowej (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Jest to pierwsza tak duża akcja od czasu zapisów do OFE.

FATCA nakłada na zagraniczne instytucje, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące inwestycji będących własnością rezydentów podatkowych USA. Jeżeli posiadacz rachunku w Polsce, w tym w funduszu inwestycyjnym, nie złoży oświadczenia o rezydencji w wyznaczonym terminie, instytucje finansowe będą zobowiązane do zablokowania jego rachunku, czyli czasowego uniemożliwienia dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku i będzie trwała aż do czasu złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Z chwilą jego złożenia, po zablokowaniu rachunku, rachunek ten zostanie odblokowany oraz zaraportowany, w przypadku wykazania amerykańskiej rezydencji podatkowej. Pierwszy okres raportowania do Ministerstwa Finansów, które następnie przekaże te dane do USA, przypada na dzień 30 czerwca 2016 r. Początkowo będą badani klienci z okresu przejściowego ( 1 lipca 2014 – 30 listopada 2015), zaś już od grudnia b.r. każdy nowy klient zobowiązany jest do ujawnienia kraju rezydencji podatkowej.

Na podstawie oświadczeń wypełnionych przez inwestorów, poszczególne rejestry w funduszach będą raportowane w zależności od informacji o rezydencji podatkowej właściciela. Jeżeli wykaże on amerykańską rezydencję, rejestr zostanie zaraportowany do polskiej administracji, która następnie przekaże tę informację do właściwej władzy Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie, rachunek nie będzie podlegał raportowaniu – mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)

Celem FATCA jest zobligowanie instytucji finansowych na całym świecie (FFI) do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju, dla celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych. Intencją FATCA było zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami pracowała nad przygotowaniem odpowiedniej komunikacji do klientów i nad wypracowaniem rynkowego standardu postępowania związanego z FATCA. Celem działań było ujednolicenie przekazu i komunikacji przede wszystkim z uczestnikami funduszy inwestycyjnych. IZiFA przygotowała i udostępniła szeroko rozumianemu rynkowi wzorów dokumentów, dotyczących obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji FATCA – dodaje Prezes Dyl

Przygotowane wzory mają charakter standardu środowiskowego i są rekomendowane przez IZFiA do stosowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz inne instytucje finansowe, w ramach procesu zbierania oświadczeń klientów o ich rezydencji podatkowej na potrzeby regulacji FATCA. Zapewniają zgodność przyjętych w nim rozwiązań z wymogami właściwych regulacji prawnych w niezbędnym zakresie. Instytucje finansowe mogą, z różnych względów, tworzyć inne, bardziej rozbudowane i zaawansowane rozwiązania, dla których rekomendowane przez Izbę opracowanie stanowi punkt wyjścia.

Taka możliwość nie zmienia jednak oceny, że zakres zbieranych informacji powinien być jak najmniej uciążliwy dla klientów, w związku z czym zawarte w rekomendacji wzory stosowane jednolicie przez uczestników rynku stanowią istotną wartość zwiększającą jego transparentność. Gotowe wzory komunikacji z klientami są do pobrania w serwisie internetowym Izby – mówi Prezes IZFiA

Warto zaznaczyć, że szczegółowe regulacje dotyczące zakresu raportowania danych przez instytucje finansowe znajdują się w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tajemnicy zawodowej oraz relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami, rozwiązania przyjęte przez środowisko finansowe w Polsce zapewniają poufność i bezpieczeństwo informacji uzyskanych w toku kontroli. 

 

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Doradca Zarządu ds. Public Relations

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 33

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie