Informacje prasowe

Fundusze ujawniają skład portfeli

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”. Dokument jest związany z nowelizacją przepisów i wychodzi naprzeciw potrzebie częstszego (niż w sprawozdaniach finansowych rocznych i półrocznych) przekazywania szczegółowych danych o funduszach na potrzeby uczestników polskich funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów przeprowadzających analizę rynku.

Celem Standardu jest ujednolicenie zakresu, formy i terminów publikowania przez fundusze inwestycyjne w Polsce składu portfela, niezależnie od ujawnień wynikających z przepisów o rachunkowości.

Przy opracowywaniu standardu kierowaliśmy się różnymi potrzebami i możliwościami analizy danych ze strony odbiorców informacji. Przyjęliśmy jednolity, uproszczony zakres prezentowanych danych, który umożliwia dalsze analizy i oceny, np. analizę sektorową inwestycji, analizę walutową bądź geograficzną, analizę typów instrumentów itp. Na podstawie takich informacji istnieje możliwość tworzenia różnorodnych raportów syntetycznych, poglądowych w adekwatnych ujęciach, a także analizę ryzyka związanego z poszczególnymi funduszami i ich strukturą aktywów i zobowiązań (w tym – dla zakładów ubezpieczeniowych – własną analizę typu ‘stress-test analysis’) – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Standard odnosi się do prezentacji informacji o poszczególnych składnikach Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO), Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO) oraz niepublicznych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Korzystanie ze Standardu jest dobrowolne. Dokument zostanie opublikowany w serwisie internetowym www.izfa.pl i udostępniony wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie