Informacje prasowe

IKZE iluzja ulgi

IKZE - iluzja ulgi!

W tym tygodniu mija termin konsultacji społecznych, dotyczących rządowego projektu
Ustawy zmieniającej reguły w systemie emerytalnym. Ustawa wprowadza na rynek nowy
produkt: IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Według środowiska
funduszy inwestycyjnych korzyści proponowane w ramach IKZE są złudne.

Dnia 24 stycznia b.r. Pan Minister Michał Boni ogłosił projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Projekt w głównej mierze dotyczy
zmian związanych z przesunięciem środków między I i II filarem systemu, ale obejmuje także propozycje
w zakresie III filaru. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami postuluje, aby dyskusja o zmianie
podziału składki pomiędzy OFE i ZUS nie przesłoniła faktu, że pogarszanie sytuacji demograficznej w
najbliższych dekadach drastycznie wpłynie na poziom stopy zastąpienia i stąd niezwykle istotna staje się
konieczność instytucjonalnego wsparcia ze strony państwa indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania
na cele emerytalne poprzez system ulg podatkowych. Z tego względu poszukiwanie przez rząd nowych
rozwiązań jest bardzo dobrym kierunkiem działań.

Główny pomysł dotyczy utworzenia (obok dwóch już funkcjonujących IKE i PPE) nowego
produktu: IKZE. Nowy rodzaj konta miałby tę przewagę nad dwoma pozostałymi, że dawałby
oszczędzającemu możliwość corocznego odliczania od podstawy opodatkowania kwoty wpłaconej w
danym roku na IKZE. Korzyść taka byłaby odczuwalna przez podatnika na bieżąco i w zamyśle miałaby
zachęcać do dodatkowego odkładania środków. Wprawdzie o wprowadzenie takiego mechanizmu Izba
postulowała od dłuższego czasu, jednak projekt odbiega od rozwiązań jakie przedstawiała Izba. Mimo
oczywistych korzyści, wynikających ze zmniejszenia podstawy opodatkowania, uczestnik IKZE i tak
zostanie postawiony przed koniecznością zapłacenia podatku od dochodu na zakończenie inwestycji, czyli
przy wypłacie środków. Wtedy bowiem zgromadzone przez lata oszczędności (wraz z wypracowanymi
zyskami) staną się przychodem oszczędzającego i tym samym będą podlegały opodatkowaniu w całości
podatkiem dochodowym. A to zdecydowanie zniweluje ekonomiczną korzyść ulgi z lat poprzednich.
Będzie też stanowiło element niepewności, gdyż nie wiadomo jakim progiem podatku (18% czy 32%, a
może innym, gdyż nie wiemy jaka za 20-30 lat będzie skala podatkowa) podatnik zostanie objęty w chwili
wypłaty środków.

Tak skonstruowanej zachęty podatkowej w żaden sposób nie można nazwać ulgą podatkową –
mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA. To coś na kształt złudzenia, że Państwo coś nam daje, gdy tak
naprawdę w przyszłości odbierze to sobie z nawiązką. To tak jakbyśmy podpisali umowę na abonament
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
telewizji kablowej na 10 lat. Przez cały ten czas moglibyśmy płacić promocyjną niższą cenę, jednak
ostatnia płatność wynosiłaby wielokrotność podstawowego abonamentu. – dodaje.
Wprowadzenie IKZE z punktu widzenia przyszłego emeryta nie jest efektywne i nie niesie ze sobą
wymiernych korzyści. Co więcej, przewiduje rozwiązania skomplikowane i nieużyteczne takie jak: niski
limit wpłat, samodzielne rozliczenia podatkowe, wypłaty ratalne tylko w okresie 10 lat. Dodatkowo,
zupełnie niezrozumiała jest oferowana możliwość przenoszenie środków z IKE do IKZE w pierwszym roku
działania IKZE. Takie rozwiązanie nie kreuje dodatkowego pieniądza na cele emerytalne, uszczupla
natomiast budżet i wpłynie negatywnie na IKE, które i bez tego jest w stanie agonalnym. „W naszej
ocenie jest mała szansa, że taki produkt zdobędzie zaufanie społeczne i spotka się z zainteresowaniem
Polaków” – zgodnie mówią członkowie Rady Izby. „Lepszym rozwiązaniem byłoby przekształcenie
obecnie funkcjonującego IKE” – dodają.

Zgodnie z postulatami środowiska funduszy inwestycyjnych, optymalnym rozwiązaniem dla
przyszłych emerytów, byłaby modyfikacja Indywidualnych Kont Emerytalnych poprzez uzupełnienie o te
elementy, które w rządowym projekcie proponowane są dla IKZE. Zamiast dwóch (IKE i IKZE) istniałby
jeden produkt – IKE, w ramach którego możliwe byłyby coroczne odliczenia wpłat od podstawy
opodatkowania, zwolnienie przy wypłacie z podatku „Belki” oraz z podatku dochodowego. Jak pokazują
wyliczenia efekt ekonomiczny z proponowanego przez rząd IKZE jest porównywalny z IKE w obecnym
kształcie. Różnica polega jedynie na momencie opodatkowania. Nie ma zatem potrzeby tworzenia
nowego produktu. Jeżeli rząd naprawdę chce zachęcić Polaków do dobrowolnego oszczędzania na
emeryturę to powinien wprowadzić rzeczywiste ulgi podatkowe, takie jak proponuje Izba.
Na osobne rozpatrzenie zasługuje też kwestia PPE. Nie znalazła ona jednak miejsca w
omawianym projekcie.

***
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było
reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów
należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych
w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 21 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych.
IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie