Informacje prasowe

IZFiA apeluje do Posłów o realne zachęty podatkowe w III filarze

Apel do Posłów – czas na zmiany w III filarze – od tego zależy
wysokość emerytur

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przesłała Posłom stanowisko środowiska
funduszy inwestycyjnych wobec projektu ustawy zmieniającej zasady systemu
emerytalnego w Polsce w zakresie III filaru. IZFiA wskazuje, że kierunek zmian podjęty
przez Rząd jest wprawdzie słuszny, ale proponowane rozwiązania nie są dobre dla
przyszłych emerytów.

W środę 16 marca b.r.odbyło się pierwsze czytanie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa zmienia też reguły rządzące
III filarem czyli dobrowolnym elementem systemu emerytalnego. Rząd proponuje stworzenie nowego
produktu IKZE – Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, na którym będzie można odkładać
dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Zachętą do oszczędzania na IKZE miałaby być ulga podatkowa,
polegająca na możliwości odliczenia od podstawy wymiaru opodatkowania wpłacanych składek w
wysokości 4% wynagrodzenia. „Pokazanie, że na starcie oszczędzania osiągamy realną korzyść
widoczną co roku przy wypełnianiu zeznania podatkowego jest bardzo dobrym sposobem na pobudzenie
nawyku oszczędzania wśród Polaków” – ocenia Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA. „Jednak, żeby korzyść
była rzeczywista, musi być ona powiązana z brakiem obowiązków podatkowych na końcu oszczędzania.”
– dodaje. W propozycji Rządu bowiem, na koniec okresu oszczędzania, czyli przy wypłacie środków,
każdy emeryt będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od całości wypłaconej kwoty.

Izba apeluje, żeby zrezygnować w tym przypadku z podatku dochodowego, ponieważ niweluje on
uzyskane z ulgi korzyści. Jako ewentualność IZFiA proponuje wziąć pod uwagę wariant pośredni, czyli
opodatkowanie jedynie podatkiem od zysków kapitałowych. Takie lub podobne rozwiązania są obecnie
stosowane na świecie. Na Węgrzech i w Bułgarii oszczędzających zwalnia się z całości obciążeń
podatkowych, na Słowacji natomiast pobierany jest jedynie podatek od zysków kapitałowych. Inne kraje
dopuszczają zwolnienia podatkowe pod pewnymi warunkami tj. długość czasu oszczędzania. Praktyka
pokazuje, że takie rozwiązania przekładają na wzrost indywidualnego oszczędzania wśród mieszkańców
tych krajów.

„Jednym z głównych zadań Państwa powinno być zapewnienie obywatelom takiego poziomu
emerytur, który umożliwi zachowanie odpowiedniego standardu życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Jednak jak wynika z różnych szacunków, emerytura wypłacana z I i II filaru, niezależnie od podziału
składki między ZUS i OFE, wyniesie ok. 30% ostatniego wynagrodzenia. Dlatego Sejm powinien uchwalić
taką ustawę, która poprawi jakość życia emerytów. Może się to stać dzięki indywidualnemu oszczędzaniu
na emeryturę w produktach III filaru. Wprowadzenie realnych zachęt i odczuwalnych ulg, o jakie apeluje
Izba, byłoby dobrym bodźcem dla Polaków do oszczędzania.
Pisma przedstawiające opinię IZFiA zostały rozesłane do wszystkich Posłów na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 marca b.r.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było
reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów
należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych
w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 21 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych.
IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie