Informacje prasowe

Jak Polacy oszczędzają na emeryturę

INFORMACJA PRASOWA

Jak Polacy oszczędzają na emeryturę?
W maju b.r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przy współpracy z Centrum
Badania Opinii Społecznej przeprowadziła badanie „Jak Polacy oszczędzają na
emeryturę”. Celem badania było poznanie opinii Polaków na temat przyszłej emerytury
oraz dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na ten cel, ich wiedzy w zakresie
dostępnych form długoterminowego gromadzenia środków oraz praktyki oszczędzania
emerytalnego.

Zaledwie 13% Polaków odkłada dodatkowe środki na czas emerytury, a 55% ani nie
oszczędza ani tego nie planuje. Dlaczego tak jest, skoro większość Polaków uważa, że ich
emerytura wypłacana z I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) będzie niewystarczająca i będzie stanowić
nie więcej niż 60%-80% wysokości ostatniej pensji? Główną przyczyną jest brak środków. 59%
badanych twierdzi, że nie stać ich na oszczędzanie, ponieważ bieżące wydatki konsumują
całość środków na życie. Co ciekawe, połowa respondentów deklaruje jednak możliwość
odkładania miesięcznie pewnej sumy, z czego ponad 2/3 z nich jest skłonnych przeznaczać
regularnie na dodatkowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę kwotę poniżej 200 złotych, a 1/3
nawet powyżej 200 złotych. Wśród tej grupy są również osoby o najniższych dochodach, które
brakiem środków tłumaczą fakt, że nie oszczędzają. Skąd te różnice?

„Rozbieżność między tym, że więcej Polaków deklaruje, że "nie stać ich na oszczędzanie na
emeryturę", a deklaracją odkładania comiesięcznie pewnej sumy jest jedynie pozorną
rozbieżnością. Po pierwsze jeśli chodzi o stwierdzenie, że Polaków na coś "nie stać" nie musi
oznaczać rzeczywistego braku możliwości finansowych, ale braku motywacji ("po co
oszczędzać, lepiej wydać") oraz zwiększającej się konsumpcji, która powoduje ciągły wzrost
tego, co wchodzi w koszyk codziennych wydatków. Natomiast deklaracja przeznaczania na
emeryturę jakiejś kwoty jest jedynie deklaracją - osób, które to rzeczywiście robią jest
kilkakrotnie mniej.” – mówi dr hab. Dominika Maison z Domu Badawczego Maison.
Wśród tych, co oszczędzają dodatkowo, największą popularnością cieszą się konta
osobiste (31%) oraz polisy ubezpieczeniowe (28%). Na trzecim miejscu wśród stosowanych
sposobów oszczędzania są fundusze inwestycyjne, którym zaufało 23% oszczędzających na
emeryturę Polaków. 15% natomiast wybrało Indywidualne Konta Emerytalne, z czego połowa to
IKE z funduszami inwestycyjnymi. „Jak pokazują badania, obecnie do funduszy trafia co czwarta
złotówka przeznaczona na dodatkową emeryturę. Biorąc pod uwagę, że duża część Polaków
(41%) uważa, że fundusze inwestycyjne są dobrym narzędziem do gromadzenia oszczędności
emerytalnych, a jednocześnie co piąty Polak ma zamiar rozpocząć dodatkowo oszczędzać pod
kątem emerytury, można założyć, że środków tych będzie przybywać. Zwłaszcza, że na ścieżkę
zawodową zaczynają wkraczać osoby młode (18-24 lata), które postrzegają fundusze jako
atrakcyjne i jedne z najlepszych dla nich sposoby oszczędzania.”- mówi Marcin Dyl Prezes
Zarządu IZFiA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Niepokój budzą natomiast wyniki wskazujące na brak wiedzy z zakresu produktów
finansowych służących długoterminowemu i emerytalnemu oszczędzaniu oraz wynikająca z tego
nieumiejętność ich oceny. Około 1/3 Polaków nie ma zdania w kwestii najlepszych sposobów
oszczędzania, nie umie też oszacować wysokości swojej przyszłej emerytury, a także nie potrafi
porównać różnych form oszczędzania. Zdecydowana większość nie zna też cech
charakterystycznych dla Indywidualnych Kont Emerytalnych, czyli produktu stworzonego w celu
dodatkowego gromadzenia oszczędności emerytalnych w III filarze. „Zadaniem wszystkich
podmiotów, mających na względzie efektywne funkcjonowanie systemu zabezpieczenia
emerytalnego oraz dobro przyszłych emerytów, czyli nas samych, powinno być dążenie do
zmiany obecnego stanu rzeczy. Edukowanie społeczeństwa oraz stwarzanie sprzyjających
warunków dla korzystania przez Polaków z możliwości oszczędzania w III filarze powinny stać
się priorytetami.” – podsumowuje Marcin Dyl.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 370 funduszami, których aktywa na koniec maja bieżącego roku osiągnęły
ponad 90 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie