Informacje prasowe

Klient funduszy inwestycyjnych w III kwartale 2009 roku

INFORMACJA PRASOWA

Klient funduszy inwestycyjnych w III kwartale 2009 roku – czy chętnie podejmował
ryzyko inwestycyjne?

Trzeci kwartał zakończył się dla branży funduszy inwestycyjnych pomyślnie. Dobra
passa dotyczyła zarówno wzrostu aktywów znajdujących się pod zarządem krajowych
TFI (to już siódmy miesiąc nieprzerwanego wzrostu), które na koniec września osiągnęły
poziom 88, 754 mld PLN. Porównując do analogicznego okresu w roku ubiegłym,
tegoroczna dynamika III kwartału na poziomie 14% wypada dużo lepiej niż
zeszłoroczna, która osiągnęła poziom ujemny (– 10%). Wzrostowi aktywów
towarzyszyło również dodatnie saldo nabyć i umorzeń (646 mln PLN), które kwartalnie
zanotowało plusowy wynik już po raz drugi w tym roku, a także dodatnie długookresowe
stopy zwrotu we wszystkich grupach funduszy.

W zakresie aktywności klientów w ostatnim kwartale bieżącego roku można zauważyć
zdecydowanie większe zainteresowanie funduszami akcyjnymi w stosunku do innych
rodzajów funduszy. Wartość zakupionych jednostek funduszy akcyjnych w ostatnim
kwartale ponad dwukrotnie przewyższyła kapitał, jaki udało się pozyskać od klientów
funduszom dłużnym i była ponad półtorakrotnie wyższa od środków wpłaconych do
funduszy najbezpieczniejszych, czyli gotówkowych i rynku pieniężnego. Z drugiej strony
zjawisku temu towarzyszył również wysoki poziom odkupień w funduszach bardziej
agresywnych, co w ujęciu kwartalnym przełożyło się ostatecznie na niewielką przewagę
funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego. Ta grupa właśnie okazała się we wrześniu
zdecydowanym liderem pod względem sprzedaży netto. „Trendy ostatnich miesięcy idą
dwutorowo. Z jednej strony część inwestorów uznała, że najwidoczniej nadszedł już
dobry moment na inwestycje w produkty o dominacji akcji w portfelu, co przełożyło się
na wzrastającą wartość nabyć do funduszy akcyjnych. Z drugiej strony natomiast,
szczególnie w ostatnim miesiącu, preferencje klientów kierują się ku większemu
bezpieczeństwu i funduszom gotówkowym oraz rynku pieniężnego, co może być
związane ze słabszą koniunkturą na krajowym rynku akcji oraz odwrotem od lokat
bankowych.” - mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i
Aktywami. Dane z ostatniego kwartału wyraźnie pokazują też inną ciekawą tendencję: w
ramach grup o niższym poziomie ryzyka fundusze dłużne zaczynają tracić na rzecz
funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego.

Czy wpływ na ostatnie decyzje inwestorów mogły mieć wprowadzone przed trzema
miesiącami testy odpowiedniości i adekwatności, które zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Finansów są stosowane przez podmioty zajmujące się
pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa niebędące bankami i
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
domami maklerskimi. Test odpowiedniości przeznaczony jest dla klientów
dysponujących już pewnym poziomem wiedzy, którzy są zdecydowani, jaki fundusz
wybrać. Jego celem jest jedynie zbadanie, czy rzeczywiście klient posiada deklarowaną
wiedzę. Test adekwatności natomiast jest skierowany do klientów, którzy wprawdzie
chcą inwestować, ale nie wiedzą, jaki fundusz byłby dla nich odpowiedni. Jego celem
jest zatem sprawdzenie, czy inwestor ma większą skłonność do produktów agresywnych
czy bezpiecznych i w konsekwencji fundusze z jakiej grupy będą najlepiej dopasowane
do jego możliwości oraz potrzeb. Trzymiesięczna praktyka stosowania testów pokazuje,
że ich wprowadzenie wzmocniło ochronę inwestorów. „Z naszych obserwacji wynika, że
wdrożenie ankiet przyczyniło się do podwyższenia świadomości ryzyka wśród klientów.
Klienci dobrze reagują na testy, chętnie je wypełniają nawet czasem z czystej
ciekawości” – mówi Katarzyna Kacprzak, radca prawny z firmy zajmującej się
dystrybucją funduszy Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Dodaje jednak „Nie
obserwujemy wpływu testów na trendy sprzedażowe. Zmiany w trendach i obecna
postawa asekuracyjna klientów wynika raczej z ubiegłorocznych spadków, a nie z
wyników testów.

A jak polski rynek wygląda na tle innych rynków europejskich?
Na arenie europejskiej w drugim kwartale 2009 roku polski rynek wciąż stanowi zaledwie
0,3% całego rynku europejskiego, co nas jednak wyróżnia to dynamika wzrostu aktywów
na poziomie 19,1% co daje Polsce 5 miejsce na 26 krajów monitorowanych przez
EFAMA (European Fund and Asset Management Association), organizację monitorującą
europejski rynek funduszy inwestycyjnych. Co ciekawe, na tle Europy Polska pozostaje
o jeden kwartał w tyle pod względem powrotu dodatniego salda sprzedaży i odkupień w
funduszach. W skali europejskiej dodatnią sprzedaż netto obserwujemy już od początku
roku, podczas gdy Polska zaczęła notować wyższe wpłaty niż wypłaty dopiero od
drugiego kwartału tego roku.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 350 funduszami, których aktywa na koniec września bieżącego roku
osiągnęły ponad 79 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie