Informacje prasowe

Konkurs IZFiA dla dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA

Konkurs dla Dziennikarzy zorganizowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i
Aktywami został rozstrzygnięty.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami rozstrzygnęła konkurs dla dziennikarzy. Jury, w skład którego
weszli przedstawiciele Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniło

Laureatów Konkursu:
- Panią Martę Chmielewską – Racławską, dziennikarkę „Dziennika Finansowego” (I nagroda)
- Pana Grzegorza Nawackiego, dziennikarza „Pulsu Biznesu” (II nagroda)

„Dorobek dziennikarski Laureatów Konkursu zyskał uznanie środowiska funduszy inwestycyjnych ze względu
na systematyczne, dociekliwe i obiektywne przedstawianie tematyki funduszy inwestycyjnych, jak również
przystępne przybliżanie społeczeństwu niełatwych zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i
jego instrumentów”- powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
To już czwarta edycja konkursu dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych, którego
celem jest propagowanie dziennikarstwa na najwyższym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i
obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy inwestycyjnych.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 października 2008 roku podczas Forum Funduszy Inwestycyjnych
2008.

Zgłoszeń do konkursu dokonywały redakcje, dziennikarze oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Oceniano publikacje prasowe oraz nagrania telewizyjne. Zgłoszone materiały wyróżniały się wysokim
poziomem publicystycznym, dobrą znajomością zagadnień z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, wysokim
poziomem wnikliwości jak również ciekawą prezentacją danych. W związku z tym Jury konkursu miało
niezwykle trudne zadanie wyłonienia Laureata.

W swoim wyborze Jury kierowały się między innymi kryteriami takimi jak:
- wartość informacyjna,
- forma i poprawność merytoryczna,
- jasność wypowiedzi,
- walory publicystyczne i edukacyjne.

Jednocześnie Izba ogłasza kolejną edycję Konkursu. Szczegóły i Regulamin są dostępne na stronie
internetowej Izby www.izfa.pl.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
inwestycyjnych, zarządzających ponad 330 funduszami, których aktywa na koniec maja bieżącego roku osiągnęły
prawie 100 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie