Informacje prasowe

Konkurs IZFiA dla dziennikarzy zakończony

INFORMACJA PRASOWA

V edycja Konkursu dla dziennikarzy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami została
zakończona.

IZFiA już po raz piąty zorganizowała konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką
funduszy inwestycyjnych, którego celem jest propagowanie dziennikarstwa na
najwyższym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i obiektywizmu, przekazującego
pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy inwestycyjnych. W tym roku
Jury Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele towarzystw funduszy
inwestycyjnych, po dogłębnym i szczegółowym przeanalizowaniu zgłoszonych do
Konkursu materiałów, podjęło decyzję o nieprzyznaniu głównej nagrody za rok 2008.
Werdyktem Jury postanowiono pozaregulaminowo wyróżnić stację telewizyjną TVN
CNBC Biznes za regularne i obiektywne prezentowanie tematyki funduszy
inwestycyjnych.

Specyfika roku 2008 na rynku funduszy inwestycyjnych postawiła przed dziennikarzami
niezwykle trudne zadanie. W odróżnieniu od lat ubiegłych, pisanie i mówienie o
funduszach w czasach dekoniunktury i spadku popularności tej formy oszczędzania, a
także zniechęcenia i niepokoju wywołanego światowym kryzysem finansowym,
stanowiło nie lada wyzwanie. Trzeba przyznać, że wszyscy zgłoszeni kandydaci w
minionym roku przybliżali tematykę rynku funduszy w sposób rzetelny i przystępny.
Mimo tego niezwykle trudne było dla Jury wskazanie Laureata, który w oczach
środowiska, wyróżniałby się w szczególny sposób na tle innych.

„W związku z tym postanowiliśmy wyjątkowo nie przyznawać głównej nagrody. Taką
decyzją nie chcielibyśmy jednak zniechęcać do udziału w kolejnych edycjach Konkursu,
a wręcz przeciwnie. Środowisko funduszy, mając na uwadze ogromne znaczenie jakie w
procesie komunikowania i edukowania o funduszach pełnią media, docenia wysiłek,
pracę i zaangażowanie dziennikarzy zajmujących się tematyką rynku funduszy
inwestycyjnych. Dlatego, mając na celu dbanie o to, by utrzymać dotychczasowy wysoki
poziom dziennikarstwa finansowego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę jeszcze
bardziej wnikliwego i dociekliwego traktowania trudnej tematyki funduszy
inwestycyjnych, szczególnie w czasach niełatwych i wymagających” – powiedział Marcin
Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

Kolejna edycja planowana jest na rok 2010. Ogłoszenie nastąpi na stronie internetowej
Izby www.izfa.pl. Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.
***

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 350 funduszami, których aktywa na koniec maja bieżącego roku osiągnęły
ponad 68 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie