Informacje prasowe

Konkurs na pracę magisterską

INFORMACJA PRASOWA
KONKURS IZFiA NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Warszawa, 29 września 2005 r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat
funduszy inwestycyjnych. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pienięŜną, zaś
autorzy prac wyróŜnionych – moŜliwość odbycia staŜu, w jednym z działających
na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Statutowym celem działalności Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska czy
wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych, lecz takŜe upowszechnianie
wiedzy o funduszach oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących rynku
kapitałowego. Stąd pomysł na kolejną, juŜ trzecią edycję konkursu na najlepsze prace
magisterskie, powiedział Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i
Aktywami.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w bieŜącym oraz
zeszłym roku akademickim, obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z rynkiem
funduszy inwestycyjnych. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac bądź uczelnie.
Jury konkursu, którego członków powołuje Prezes Izby, oceniać będzie nadesłane prace
przede wszystkim pod kątem dobrej znajomości problematyki funduszy inwestycyjnych.
Pod uwagę wzięte zostaną takie elementy jak merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo
i ambitne podejście do tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna.
Termin nadsyłania prac na konkurs został wyznaczony do końca 2005 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2006 roku a jego wyniki zostaną
ogłoszone na internetowych stronach Izby (www.izfa.pl).
Dla autorów najlepszych prac przewidziane zostały nagrody: pienięŜna oraz moŜliwość
odbycia staŜu, w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Najlepsze prace mogą ponadto zostać opublikowane.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą funduszom inwestycyjnym to juŜ
trzecia edycja tego przedsięwzięcia, zapoczątkowanego jeszcze w 2003 roku przez
Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba.
Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności
funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a takŜe wzrost zainteresowania rozwojem
wiedzy i promocją samych funduszy.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działa od początku tego roku (wcześniej –
od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych). Do jej statutowych celów naleŜy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw
funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i
doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw
funduszy inwestycyjnych, zarządzających blisko 170 funduszami, których aktywa na
koniec sierpnia tego roku wyniosły ponad 50 mld zł – najwięcej w historii rynku funduszy
inwestycyjnych w Polsce.

Dalszych informacji udzielają:
Katarzyna Kakowska
Tel. (0-prefix-22) 640-27-45
e-mail: poczta@izfa.pl
Łukasz Piasta
Tel. (661) 601-238
e-mail: lukasz.piasta@feeriapr.com.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie