Informacje prasowe

Konkurs na prace magisterską

INFORMACJA PRASOWA

KONKURS IZFiA NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami ogłasza
kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy
inwestycyjnych. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pienięŜną, zaś autorzy
prac wyróŜnionych – moŜliwość odbycia staŜu w jednym z działających na
polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Statutowym celem działalności Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska czy
wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych, lecz takŜe upowszechnianie
wiedzy o funduszach oraz inicjowanie i popieranie działań edukacyjnych dotyczących
rynku kapitałowego. Stąd konkurs na najlepsze prace magisterskie wpisał się na stałe w
działania Izby Zarządzających. Tegoroczna edycja jest juŜ czwartą organizowaną przez
środowisko funduszy inwestycyjnych - powiedział Marcin Dyl, Prezes Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w bieŜącym oraz
zeszłym roku akademickim, obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z rynkiem
funduszy inwestycyjnych. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac bądź uczelnie.
Jury konkursu, którego członków powołuje Prezes Izby, oceniać będzie nadesłane prace
przede wszystkim pod kątem znajomości problematyki funduszy inwestycyjnych. Pod
uwagę wzięte zostaną takie elementy jak merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo i
ambitne podejście do tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna. Termin
nadsyłania prac na konkurs został wyznaczony do końca 2006 roku. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do końca czerwca 2007 roku a jego wyniki zostaną ogłoszone na
internetowych stronach Izby (www.izfa.pl).

Dla autorów najlepszych prac przewidziane zostały nagrody: pienięŜna oraz moŜliwość
odbycia staŜu, w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Najlepsze prace mogą ponadto zostać opublikowane.
Celem konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone funduszom
inwestycyjnym jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności
funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a takŜe wzrost zainteresowania rozwojem
wiedzy i promocją samych funduszy.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działa od początku 2005 roku (wcześniej –
od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych). Do jej statutowych celów naleŜy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw
funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i
doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 17 działających w Polsce towarzystw
funduszy inwestycyjnych, zarządzających ponad 190 funduszami, których aktywa na
koniec maja tego roku wyniosły ponad 75 mld zł.


Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska
Tel. (0-prefix-22) 852-81-28
e-mail: poczta@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie