Informacje prasowe

Macierz oceny ryzyka klienta/uczestnika funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Izba przygotowała Standard oceny klientów funduszy pod kątem ryzyka
związanego z praniem pieniędzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze zrzeszonymi
towarzystwami funduszy inwestycyjnych przygotowała standard oceny klientów
funduszy inwestycyjnych w celu określenia poziomu ryzyka związanego z praniem
pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Standard został przygotowany w związku z
wymogami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, która wchodzi w życie jutro, 22 października 2009 roku, zobowiązuje
instytucje finansowe (również TFI zarządzające funduszami inwestycyjnymi) do
wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym, Izba przygotowała model oceny ryzyka,
który mierzy poziom ryzyka danego klienta w szczególności pod kątem 4
najważniejszych kryteriów: ekonomicznego, geograficznego, przedmiotowego oraz
behawioralnego. Na bazie tych kryteriów wyróżniono 17 mierników, na podstawie
których określa się poziom ryzyka klienta. Izba rekomenduje cztery poziomy ryzyka: od
nieakceptowalnego przez podwyższony i standardowy do umiarkowanego. Każdemu z
poziomów odpowiada zalecane postępowanie TFI wobec klienta. W zależności od
uzyskanych wyników przez klienta, instytucja będzie zobowiązana stosować
odpowiednie środki bezpieczeństwa od standardowych po wzmożone.

Towarzystwa mają sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od jutra,
na dostosowanie swoich wewnętrznych procedur do wymogów ustawy. Po upływie pół
roku, TFI muszą być gotowe do zbadania wszystkich nowych klientów, którzy będą
chcieli kupić fundusze, natomiast po upływie roku, zgodnie z wymogami ustawy, powinni
być już zdiagnozowani wszyscy klienci TFI (zarówno dotychczasowi jak i nowi). Badanie
będzie się mogło odbywać na poziomie TFI, agenta transferowego lub dystrybutora.
Różnorodność podmiotów, które będą wdrażać nowe przepisy, mogłaby zaskutkować
brakiem spójności w procedurach służących ocenie poziomu ryzyka klientów. Dlatego
Izba rekomenduje taki model oceny ryzyka, który ujednolica sposób badania ryzyka
klientów, a także uwzględnia szeroki katalog kryteriów analizy ryzyka. TFI mogą
skorzystać z przygotowanego przez nas modelu w wybranym przez siebie zakresie i
wariancie, w zależności od wewnętrznie przyjętych rozwiązań.” – mówi Marcin Dyl
Prezes Zarządu IZFiA.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 350 funduszami, których aktywa na koniec września bieżącego roku
osiągnęły ponad 79 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie