Informacje prasowe

Małgorzata Rusewicz od stycznia 2020 r. prezesem IZFiA

 Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w związku ze złożeniem przez prof. Marcina Dyla rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu IZFiA skutecznej z dniem 31 grudnia 2019 roku zdecydowało, że do końca kadencji upływającej w kwietniu 2020 r. Zarząd Izby będzie jednoosobowy, zaś stanowisko Prezesa Zarządu Izby zostaje powierzone Pani Małgorzacie Rusewicz.

- Bardzo dziękuję członkom IZFiA za okazane zaufanie i powierzenie mi samodzielnego kierowania Izbą. Sytuacja na rynku funduszy jest dziś niezwykle dynamiczna i wymagająca. Zmieniają się nie tylko warunki regulacyjne, ale również wymagania naszych klientów. Aby im sprostać konieczna jest oparta na zaufaniu, regularna, głęboko merytoryczna współpraca z wszystkimi interesariuszami – z administracją państwową,  z pozostałymi instytucjami samorządu gospodarczego, z partnerami biznesowymi i społecznymi – to dzięki niej możliwe są przemyślane inicjatywy skutecznie rozwiązujące pojawiające się problemy. Podjęliśmy intensywne działania, aby bez zwłoki uruchomić platformę takiej współpracy. Czując ogrom odpowiedzialności wierzę, że wartość zrodzona z dialogu pozwoli nam pokonać pojawiające się trudności, a sektor sprawnie funkcjonując będzie jeszcze efektywniej pomnażał oszczędności Polaków, mocniej  wspierał polską gospodarkę i dawał satysfakcję akcjonariuszom TFI  - mówi Małgorzata Rusewicz.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Członków IZFiA w ramach podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz środowiska funduszy inwestycyjnych nadało prof. Marcinowi Dylowi tytuł „Honorowego Prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami”.

- jestem niezmiernie zaszczycony tym honorowym tytułem, który dla mnie wiele znaczy. Po piętnastu latach mam wrażenie, że moje najważniejsze sprawy zawodowe koncentrowały się właśnie wokół funduszy inwestycyjnych, które nadal uważam za jedne z najbardziej ciekawych, innowacyjnych produktów finansowych w nowoczesnej architekturze finansowej. Dlatego przyjemnością i zaszczytem będzie dla mnie współpracować z Izbą w tej nowej formule powiedział Marcin Dyl.

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią niemal 80% rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

  1. +48 783 590 814; (22) 537 76 33;

emadej@izfa.pl

 

 

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie