Informacje prasowe

Marcin Dyl po raz trzeci wybrany na Prezesa Zarządu IZFiA

INFORMACJA PRASOWA

Marcin Dyl prezesem IZFiA w kolejnej kadencji

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
w dniu 19 kwietnia 2011 roku, po raz trzeci powierzyło Marcinowi Dylowi misję
reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej 3 letniej kadencji na
stanowisku Prezesa Zarządu Izby. Wybrano również nowego Członka Rady IZFiA,
którym został Pan Jacek Marcinowski Prezes Zarządu BZ WBK TFI S.A.

„Cele IZFiA w kolejnej kadencji Zarządu nie zmienią się. Nadal będziemy pracować na
rzecz edukowania rynku, budowania świadomości inwestycyjnej wśród Inwestorów oraz
upowszechniania wiedzy o funduszach inwestycyjnych. Nasze działania będą również
obejmować dążenia do liberalizacji rynku funduszy i stwarzania im prorozwojowych
warunków funkcjonowania”, powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Radzie Izby przez Pana Krzysztofa
Samotija, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Izby. Nowym Członkiem Rady
został Pan Jacek Marcinowski Prezes BZ WBK TFI S.A. Od 19 kwietnia b.r. Rada
funkcjonuje w następującym składzie: Pan Leszek Jedlecki Prezes Zarządu ING TFI
S.A. Przewodniczący Rady IZFiA, Pan Artur Czerwoński Prezes Zarządu BPH TFI S.A.,
Pan Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A., Pan Jacek
Marcinowski Prezes Zarządu BZ WBK TFI S.A., Pan Krzysztof Stupnicki Prezes
Zarządu Amplico TFI S.A.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 21 działających w Polsce towarzystw funduszy 
inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk (IZFiA) Tel. (0 22) 58 38 603, mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie