Informacje prasowe

Marcin Dyl Prezesem IZFiA przez kolejną kadencję

INFORMACJA PRASOWA

Nowe TFI przystępują do Izby, której przez kolejną kadencję będzie
szefował Marcin Dyl

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
w dniu 16 kwietnia 2014 roku, po raz czwarty powierzyło Marcinowi Dylowi misję
reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej 3 letniej kadencji na
stanowisku Prezesa Zarządu Izby. Do grona TFI zrzeszonych w Izbie dołączyły też
dwa nowe TFI: Aviva Investors Poland TFI S.A. oraz Ipopema TFI S.A..

„Cele IZFiA w kolejnej kadencji Zarządu nie zmienią się. Nadal będziemy pracować na
rzecz edukowania rynku, budowania świadomości inwestycyjnej wśród Inwestorów oraz
upowszechniania wiedzy o funduszach inwestycyjnych. Nasze działania będą również
obejmować dążenia do liberalizacji rynku funduszy i stwarzania im prorozwojowych
warunków funkcjonowania”. powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
Podczas Walnego zostały również przeprowadzone wybory na Członków Komisji
Rewizyjnej Izby w związku z upływem kadencji Komisji. Na Członków kolejnej dwuletniej
kadencji Komisji, do której kompetencji należy bieżąca kontrola działalności finansowej
Izby, zostali powołani: Marcin Bednarek (BPH TFI S.A), Anna Chojnacka (Pioneer
Pekao TFI S.A) i Maciej Kafliński (TFI PZU S.A.).
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach
dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Do
jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych,
wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o
funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. Członkami są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska Tel. (0 22) 537 76 33, mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie