Informacje prasowe

Miliard zł wpłaconych do funduszy z udziałem akcji w kwietniu

Fundusze akcyjne były najbardziej rozchwytywaną kategorią lokat w kwietniu. Wpłacono do nich +0,6 mld zł. Łącznie z funduszami mieszanymi, do których wpłynęło 04, mld zł daje to obraz miliarda złotych zainwestowanych w fundusze z udziałem akcji.

Saldo ogólne sprzedaży w kwietniu pozostało na lekkim minusie, co jednak jest niebywałym pozytywnym sygnałem w stosunku do poprzedniego miesiąca.

- Obserwujemy, że sytuacja stabilizuje się po marcowym szoku, który wskazywał na nerwowe zachowanie inwestorów. Zahamowane zostały umorzenia, w szczególności w funduszach obligacyjnych, zaś inwestorzy ruszyli na zakupy poszukując wyższych stóp zwrotu, niż oferują tradycyjne produkty oszczędnościowe, szczególnie po decyzjach NBP o kolejnym obniżeniu stóp procentowych. Spora zasługa jest również po stronie PPK, bowiem tylko do tej kategorii wpłacono w kwietniu ponad 300 mln zł. Te aktywa są tym cenniejsze, że napływają systematycznie, a uczestnicy funduszy PPK nabywają udziały w funduszach po bardzo niskich kosztach oraz po niskich wycenach, co długoterminowo przekłada się na uśrednianie cen jednostki i dobry wynik mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie