Informacje prasowe

Nieuzasadnione emocje na polskim rynku kapitałowym

INFORMACJA PRASOWA

Nieuzasadnione emocje na polskim rynku kapitałowym

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) ocenia obecne zawirowania na
finansowych rynkach światowych jako nie mające bezpośredniego przełożenia na
kondycję polskiej gospodarki, polskiego biznesu w tym sektora bankowego, a co za tym
idzie rynku funduszy inwestycyjnych. Długoterminowe perspektywy inwestycyjne na
rynku polskim są bardzo dobre i mają odzwierciedlenie w solidnych wskaźnikach
wzrostu polskiej gospodarki również w latach następnych. Dlatego też, w opinii IZFiA,
trend umorzeń jednostek funduszy inwestycyjnych przez inwestorów, powodowanych
złą atmosfera na rynkach globalnych, nie znajduje uzasadnienia na rynku polskim,
szczególnie na obecnym poziomie spadków naszych indeksów giełdowych.
Przyczyny kryzysu na rynkach międzynarodowych, szczególnie w USA nie mają
przełożenia w polskim sektorze finansowym, szczególnie w obliczu braku silnych
powiązań polskiego biznesu z gospodarką i rynkiem kapitałowym USA.

Pogłębiający się w ostatnich dniach kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych
i ostre spadki głównych indeksów największych giełd wpływają na poważne osłabienie
zaufania inwestorów na wszystkich rynkach światowych, co skutkuje w zamykaniu
pozycji inwestycyjnych ze stratą. Jednak polscy klienci funduszy inwestycyjnych pomimo
zrozumiałych wątpliwości nie powinni poddawać się niepotrzebnym emocjom i tylko pod
ich wpływem wycofywać ulokowanych w funduszach środków, ponieważ w chwili
obecnej jest to najgorsza z możliwych decyzji. „Chociaż zaniepokojenie nie ominęło też
polskich inwestorów, chciałbym podkreślić, że fundamenty polskiej gospodarki są
bardzo solidne. Indeksy giełdy warszawskiej spadają, ale nie są to tak duże spadki jak w
USA, czy na innych wiodących giełdach. Uważamy, że w najbliższym czasie osiągniemy
dolne pułapy spadków na giełdzie warszawskiej i rozpoczniemy okres odrabiania strat”
powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających 340 funduszami, których aktywa na koniec września bieżącego roku osiągnęły
ponad 81 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie