Informacje prasowe

Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wprowadziła nową klasyfikację funduszy
inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.
Klasyfikacja będzie stosowana w analizach branżowych oraz przy prezentowaniu danych na
temat środków inwestowanych w poszczególnych typach funduszy.

Celem stworzenia nowego dokumentu klasyfikującego fundusze było z jednej strony uproszczenie zasad
podziału, z drugiej natomiast dostosowanie kategorii klasyfikacji do nowych trendów i zmian na rynku.
Ponadto prace nad nową klasyfikacją uwzględniały również dostosowanie podziału obowiązującego wobec
funduszy w Polsce do podziału stosowanego na rynku europejskim. Taka jednolitość i spójność w
prezentacji wyników funduszy jest istotna ze względu na to, iż publikowane przez EFAMA (European Fund
and Asset Management Association), której Izba jest Członkiem, kwartalne statystyki o sytuacji na
europejskim rynku funduszy inwestycyjnych zawierają również dane o polskich funduszach
inwestycyjnych.

Nad klasyfikacją pracował Zespół ds. standardów Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami składający
się z przedstawicieli TFI, Członków Izby.

Nowa klasyfikacja powstała przede wszystkim po to, aby kategorie podziału funduszy były jasne,
przejrzyste i czytelne zarówno dla przedstawicieli rynku funduszy inwestycyjnych, Klientów funduszy, a
także osób i instytucji z niej korzystających (firm analitycznych, dziennikarzy). Dodatkowo Zespół przy
pracach nad nową klasyfikacją funduszy kierował się zmianami, które w ostatnich latach nastąpiły w
wyniku dynamicznego wzrostu aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. Dobra koniunktura na
rynku funduszy inwestycyjnych zaowocowała powstaniem w ostatnich kilkunastu miesiącach wielu
funduszy ukierunkowanych na specyficzne rodzaje aktywów, w które inwestują. Dlatego też dane na
temat rynku powinny być prezentowane według układu uwzględniającego tendencje jego rozwoju.
Prezentowana Klasyfikacja dotyczy wyłącznie funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. Jednak ze
względu na wysokie tempo powstawania i dynamiczny rozwój funduszy zamkniętych (w roku 2006 aż
40% nowych produktów stanowiły fundusze zamknięte), w przyszłości przewiduje się również stworzenie
odrębnej klasyfikacji dla tej grupy funduszy.

„Informacje, które na bieżąco pojawiają się w prasie lub różnego rodzaju analizach są często niespójne,
niektóre fundusze budzą wątpliwości, do której kategorii najlepiej je przypisać. Taka sytuacja rodzi
nieporozumienia i powoduje brak należytej przejrzystości w wizerunku rynku funduszy inwestycyjnych.
Aby tego uniknąć chcielibyśmy, aby zaproponowany przez nas podział funduszy był szeroko stosowany w
publikacjach, analizach, materiałach i informacjach o rynku. Dzięki wypracowaniu jednolitych zasad na
podstawie, których fundusze będą prezentowane, komunikacja o funduszach będzie bardziej efektywna” –
mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Od listopada 2007 roku według nowej Klasyfikacji funduszy jest przygotowywany Raport o rynku
dotyczący wartości aktywów netto środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych, który powstaje
we współpracy IZFiA z firmą analityczną Analizy Online (raport za październik stanowi załącznik do
Informacji prasowej).

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa PL
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601

Fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, których dotyczy
klasyfikacja, zostały podzielone na cztery główne grupy:
 fundusze akcji
 fundusze mieszane
 fundusze dłużne
 fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
Podstawowym kryterium podziału wykorzystanym na potrzeby stworzenia poniższych klasyfikacji funduszy
inwestycyjnych jest charakter ekonomiczno-prawny składników lokat funduszy, wyodrębniony w oparciu o
stopień ryzyka/bezpieczeństwa inwestycyjnego tych składników. W ujęciu biegunowym są to fundusze
akcyjne z jednej strony oraz fundusze dłużne i rynku pieniężnego z drugiej. Pośrednią formą
klasyfikacyjną są natomiast fundusze mieszane, gdzie udział instrumentów finansowych bezpiecznych i
tych o potencjalnie wyższym ryzyku inwestycyjnym jest w miarę zróżnicowany.

Wśród funduszy akcji i mieszanych wyróżnia się następujące kategorie:

Fundusze akcji
1) Fundusze indeksowe
2) Fundusze małych i średnich spółek
3) Fundusze sektorowe

Fundusze mieszane
1) Fundusze z ochroną kapitału
2) Fundusze stabilnego wzrostu
3) Fundusze zrównoważone
4) Fundusze mieszane – inne

Zarówno w przypadku funduszy akcji oraz funduszy mieszanych określa się również specjalizację
geograficzną funduszu:
1) Fundusze rynku krajowego
2) Fundusze rynku europejskiego
3) Fundusz rynku amerykańskiego (USA)
4) Fundusze regionu Azji i Pacyfiku
5) Pozostałe fundusze (w tym m.in. fundusze globalne, rynków wschodzących oraz fundusze innych
regionów lub bez specjalizacji regionalnej)

W przypadku klas funduszy dłużnych oraz gotówkowych i rynku pieniężnego zwraca uwagę fakt, iż pod
względem kategorii lokat są one w miarę jednolite, tzn. przedmiotem lokat tych funduszy są instrumenty
finansowe o charakterze dłużnym (np. obligacje skarbowe, komunalne, bony skarbowe, czy instrumenty
rynku pieniężnego). Podstawową cechą odróżniającą jednak wskazane poniżej klasy funduszy jest
horyzont czasowy, na jaki dokonywane są te lokaty. Fundusze dłużne za przedmiot lokat mają zazwyczaj
średnio i długoterminowe papiery dłużne (obligacje), gdy fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe lokują
swoje aktywa w najbezpieczniejsze instrumenty finansowe, jakimi są krótkoterminowe instrumenty rynku
pieniężnego i bony skarbowe.

Wśród funduszy dłużnych oraz gotówkowych i rynku pieniężnego wyróżnia się następujące kategorie:
Fundusze dłużne
1) Fundusze inwestujące w walucie polskiej
3
2) Fundusze inwestujące w określonej walucie zagranicznej
3) Fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat
Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
1) Fundusze inwestujące w walucie polskiej
2) Fundusze inwestujące w określonej walucie zagranicznej (np. EUR, USD)
3) Fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat

Powyżej omówiony podział można również przedstawić w formie tabelarycznej.

Treść dokumentu „Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych” oraz przyporządkowanie funduszy do poszczególnych kategorii (aktualizowane
co miesiąc) są dostępne na stronie internetowej Izby Zarządzających Funduszami Aktywami www.izfa.pl.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546). Izba została powołana 28 października 2004 roku
(wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 290 funduszami, których aktywa na koniec października bieżącego roku
przekroczyły 140 mld PLN. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie