Aktualności

Nowa klasyfikacja funduszy IZFiA poprawi komunikację z klientami

Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

Informacja prasowa

Nowa klasyfikacja funduszy IZFiA poprawi komunikację z klientami

W grudniu IZFiA udostępniła nową, zaktualizowaną klasyfikację funduszy inwestycyjnych dostosowując się do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego (tzw. Rozporządzenie FRP)

Dotychczas na rynku funkcjonowało wiele funduszy, które mimo posiadania w nazwie określeń takich pieniężny, lokacyjny, skarbowy czy gotówkowy, w świetle nowych przepisów nie są stricte funduszami rynku pieniężnego. Tymczasem w trosce o najlepiej pojęty interes inwestora, nazwa funduszu powinna odzwierciedlać charakter funduszu, jego stosunek do ryzyka i faktycznie stosowaną politykę inwestycyjną.

 

Izba wprowadziła następujące modyfikacje w dotychczas stosowanej klasyfikacji:

 

- Jednym z zadań, jakie realizujemy reprezentując rynek funduszy inwestycyjnych jest monitorowanie i opiniowanie projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych ważnych dla inwestorów, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy dystrybutorów jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Skutkiem tej aktywności jest opracowywanie i udostępnianie standardów usprawniających działanie naszego rynku. Obecna klasyfikacja usystematyzuje grupę funduszy papierów dłużnych pod kątem ponoszonego ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego. Pozwoli to na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów  - mówi prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA

 

Dokument Klasyfikacji jest dostępny w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/pl/15,dokumenty-izby.html

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą na zasadach dobrowolności najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji +48 783 590 814; (22) 537 76 33; emadej@izfa.pl

 

 

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie