Informacje prasowe

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Dnia 4 września 2008 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy o
funduszach inwestycyjnych. Reprezentując środowisko funduszy inwestycyjnych, w
pracach nad ustawą udział brała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Celem nowelizacji ustawy było dostosowanie polskiego ustawodawstwa do panujących trendów
rynkowych.

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim rozwiązania systemowe, wynikające ze zmieniających
się na przestrzeni ostatnich kilku lat potrzeb polskiego rynku kapitałowego. Do podstawowych
zmian istotnych dla rynku funduszy inwestycyjnych należy z pewnością usprawnienie procesu
związanego z tworzeniem i przekształcaniem funduszy, w tym skrócenie do jednego
miesiąca terminów wydawania zezwoleń na utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie
działalności przez towarzystwo oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne. Postulat skrócenia
czasu rozpatrywania wniosków przez KNF był od dawna istotnym postulatem środowiska. Dzięki
tej zmianie mamy szansę na zwiększenie konkurencyjności rodzimych funduszy inwestycyjnych
wobec innych produktów finansowych i zagranicznych funduszy, a także na szybsze i bardziej
elastyczne reagowania na rynkowe potrzeby oraz oszczędność czasu i pracy zarówno po
stronie TFI jak i Komisji Nadzoru Finansowego – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA. Nowe
przepisy zakładają również krótsze terminy dotyczące wejścia w życie zmian dokonywanych w
statucie funduszy w zakresie utworzenia nowego subfunduszu – zmiany takie będą
obowiązywać już z dniem ogłoszenia. Skrócenie powyższego terminu nie narusza interesów
uczestników funduszy inwestycyjnych, przyczynia się natomiast do przyspieszenia procedury
tworzenia subfunduszy. Ważnym dla rynku efektem ustawowych zmian będzie też
usankcjonowanie możliwości przekształcania otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze
otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami Zmiana ma na celu
poszerzenie możliwości przekształceń na rynku funduszy inwestycyjnych oraz ułatwienie
konsolidacji istniejących funduszy inwestycyjnych z funduszami „parasolowymi”.

Nowe przepisy umożliwiają również zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub
jego częścią innemu towarzystwu, a także zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
innym podmiotom, które uzyskały zezwolenie Komisji na zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami. Dotychczas dopuszczalne było jedynie zlecanie obsługi sekurytyzowanych
wierzytelności, natomiast czynności w zakresie zarządzania towarzystwo musiało wykonywać
samodzielnie. Nowe rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego i wydajniejszego
zarządzania tymi wierzytelnościami, usprawniając jednocześnie proces ich windykacji.
Ustawa przewiduje równocześnie wprowadzenie możliwości różnicowania jednostek
uczestnictwa subfunduszy pod względem opłat obciążających aktywa subfunduszu, co poszerzy
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
ofertę funduszy inwestycyjnych z wyodrębnionymi subfunduszami i uatrakcyjni krajowy rynek
oszczędności.

Zmiany dotyczyły także implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań Dyrektywy
MiFID. Nowelizacja przewiduje w szczególności zmiany w zasadach dystrybucji tytułów
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to koniec października b.r.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających prawie 340 funduszami, których aktywa na koniec lipca bieżącego roku osiągnęły
ponad 87 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: INFORMACJA PRASOWA
NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Dnia 4 września 2008 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy o
funduszach inwestycyjnych. Reprezentując środowisko funduszy inwestycyjnych, w
pracach nad ustawą udział brała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Celem nowelizacji ustawy było dostosowanie polskiego ustawodawstwa do panujących trendów
rynkowych.
Nowelizacja przewiduje przede wszystkim rozwiązania systemowe, wynikające ze zmieniających
się na przestrzeni ostatnich kilku lat potrzeb polskiego rynku kapitałowego. Do podstawowych
zmian istotnych dla rynku funduszy inwestycyjnych należy z pewnością usprawnienie procesu
związanego z tworzeniem i przekształcaniem funduszy, w tym skrócenie do jednego
miesiąca terminów wydawania zezwoleń na utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie
działalności przez towarzystwo oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne. Postulat skrócenia
czasu rozpatrywania wniosków przez KNF był od dawna istotnym postulatem środowiska. Dzięki
tej zmianie mamy szansę na zwiększenie konkurencyjności rodzimych funduszy inwestycyjnych
wobec innych produktów finansowych i zagranicznych funduszy, a także na szybsze i bardziej
elastyczne reagowania na rynkowe potrzeby oraz oszczędność czasu i pracy zarówno po
stronie TFI jak i Komisji Nadzoru Finansowego – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA. Nowe
przepisy zakładają również krótsze terminy dotyczące wejścia w życie zmian dokonywanych w
statucie funduszy w zakresie utworzenia nowego subfunduszu – zmiany takie będą
obowiązywać już z dniem ogłoszenia. Skrócenie powyższego terminu nie narusza interesów
uczestników funduszy inwestycyjnych, przyczynia się natomiast do przyspieszenia procedury
tworzenia subfunduszy. Ważnym dla rynku efektem ustawowych zmian będzie też
usankcjonowanie możliwości przekształcania otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze
otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami Zmiana ma na celu
poszerzenie możliwości przekształceń na rynku funduszy inwestycyjnych oraz ułatwienie
konsolidacji istniejących funduszy inwestycyjnych z funduszami „parasolowymi”.
Nowe przepisy umożliwiają również zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub
jego częścią innemu towarzystwu, a także zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
innym podmiotom, które uzyskały zezwolenie Komisji na zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami. Dotychczas dopuszczalne było jedynie zlecanie obsługi sekurytyzowanych
wierzytelności, natomiast czynności w zakresie zarządzania towarzystwo musiało wykonywać
samodzielnie. Nowe rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego i wydajniejszego
zarządzania tymi wierzytelnościami, usprawniając jednocześnie proces ich windykacji.
Ustawa przewiduje równocześnie wprowadzenie możliwości różnicowania jednostek
uczestnictwa subfunduszy pod względem opłat obciążających aktywa subfunduszu, co poszerzy
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
ofertę funduszy inwestycyjnych z wyodrębnionymi subfunduszami i uatrakcyjni krajowy rynek
oszczędności.
Zmiany dotyczyły także implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań Dyrektywy
MiFID. Nowelizacja przewiduje w szczególności zmiany w zasadach dystrybucji tytułów
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
.
Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to koniec października b.r.
***
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających prawie 340 funduszami, których aktywa na koniec lipca bieżącego roku osiągnęły
ponad 87 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.
Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie