Cele

Głównymi celami działania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami są:

Cel 1

reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych,

Cel 2

wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,

Cel 3

upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych,

Cel 4

rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Cele postawione przed Izbą realizowane są w szczególności poprzez:

  • przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych, ważnych dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi instytucji rynku kapitałowego,
  • udział w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w sprawach dotyczących funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego,
  • organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych,
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych,
  • rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów, inwestorów i osób zawodowo związanych z rynkiem instrumentów inwestycyjnych w Polsce,
  • wspieranie procesu rozwoju rynku kapitałowego, aktywności gospodarczej i transformacji polskiego prawa finansowego,
  • zbieranie i rozpowszechnianie informacji o członkach Izby i ich działalności w Polsce i poza jej granicami.