Informacje prasowe

Podsumowanie roku 2011 na rynku funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Podsumowanie roku 2011 na rynku funduszy inwestycyjnych
W dniu 10 stycznia b.r. Pan Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA wziął udział w 
śniadaniu prasowym Pioneer Pekao TFI S.A, podczas którego podsumował
najważniejsze wydarzenia dla polskich funduszy inwestycyjnych w 2011 roku.
Początek roku 2011 to stopniowy wzrost aktywów aż do kwietnia, kiedy osiągnął
najwyższą w 2011r. wartość 119,6 mld PLN. Przez kolejne 3 miesiące rynek lekko
spadał aż do sierpnia, kiedy aktywa spadły o ponad 7 mld PLN. Najniższą wartość
aktywów rynek zanotował we wrześniu – aktywa wyniosły wtedy 108 mld PLN. W
stosunku do roku ubiegłego roczna dynamika (w okresie grudzień 2010-listopad 2011)
wyniosła ok. -1,5%.

W zakresie produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów,
ubiegły rok był raczej rokiem funduszy bezpiecznych. Szczególny prym wiodły
fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które mogą się pochwalić najwyższą
sprzedażą netto (prawie 2,475 mld PLN), tylko nieznacznie wyprzedzając inną grupę
produktów bezpiecznych - fundusze dłużne (2,418 mld PLN). Na drugim biegunie
znalazły się fundusze mieszane (bez zrównoważonych), które po 11 miesiącach
zanotowały odpływ netto kapitału na poziomie 3,1 mld, na drugim miejscy znalazły się
fundusze akcyjne (-2,8 mld).

Do wydarzeń, które niewątpliwie kształtowały rynek funduszy inwestycyjnych w 2011
roku, należą spadki na światowych giełdach, a także zmiany regulacyjne na rodzimym
rynku. „Mimo opóźnienia we wdrożeniu do polskiego porządku prawnego Dyrektywy
UCITS IV, intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem dokumentu, który według
Dyrektywy ma zastąpić wzór skrótu prospektu informacyjnego – Key Investor
Information. Wzór dokumentu będzie gotowy już wkrótce” – powiedział Pan Marcin Dyl
Prezes Zarządu IZFiA.

Dla rynku funduszy inwestycyjnych szczególne znaczenie miały także zmiany w polskim
systemie emerytalnym. W wyniku tych zmian pojawił się nowy produkt, służący
dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego. „Wprowadzenie IKZE to krok w kierunku pobudzenia indywidualnego
oszczędzania na emeryturę wśród Polaków poprzez zachętę podatkową odczuwalną na
bieżąco - IKZE daje możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania. Jako
środowisko od dawna postulowaliśmy wprowadzenie podobnego mechanizmu. Polaków
trzeba zachęcać i edukować w zakresie oszczędzania. Mając to na uwadze
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa PL
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601
uruchomiliśmy nową stronę edukacyjną na temat dodatkowego oszczędzania na
emeryturę www.dobraemerytura.org”. – dodał Marcin Dyl.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 20 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska (IZFiA) Tel. (0 22) 58 38 603, mboleslawska@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie