Informacje prasowe

Polacy a ulga podatkowa na IKZE

INFORMACJA PRASOWA

Oszczędzanie na IKZE większości Polaków jest możliwe ale tylko bez podatku
Polacy byliby skłonni oszczędzać w IKZE pod warunkiem, że oszczędności zostałyby zwolnione z
podatku dochodowego. Tak wynika z badania „Polacy a ulga podatkowa na IKZE”, jakie na
zlecenie IZFiA przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej w listopadzie b.r.

W ramach badania Polacy zostali zapytani o chęć odkładania środków w ramach Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego w trzech przypadkach: przy obecnej skali podatkowej (18% i 32%), przy
zryczałtowanym 10% podatku i w sytuacji braku podatku dochodowego na końcu inwestycji. Wyniki
potwierdzają rosnące zainteresowanie odkładaniem środków w ramach IKZE wraz ze zmniejszającą się
wysokością podatku. Przy obecnej skali podatkowej inwestowanie w IKZE deklaruje 23% badanych, przy
10% podatku odsetek chętnych do oszczędzania zwiększa się do ponad 1/3 (35%), natomiast całkowite
zniesienie opodatkowania oszczędności w ramach IKZE zachęciłoby do oszczędzania ponad połowę
Polaków.

„Badanie potwierdza, że zwiększenie udziału Polaków w III filarze wymaga mocniejszych zachęt
podatkowych. Propozycja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza
zastąpienia dotychczasowego podatku zryczałtowaną stawką 10% jest na pewno krokiem w dobrym
kierunku, ale obawiam się, że może to być tylko taki pół-krok. Jeśli naprawdę chcemy pobudzić
społeczeństwo do indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę, trzeba pójść dalej i całkowicie
znieść opodatkowanie tych inwestycji. Wnioski ze zleconego przez IZFiA badania mogą być wskazówką
dla dalszych działań rządu w zakresie pobudzenia III filaru” – powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu
IZFiA.

Dodatkowo, z badania wynika, że całkowite zniesienie podatku dochodowego jest szczególnie
zachęcające w przypadku osób, których obecnie nie stać na oszczędzanie. Są to osoby mieszkające w
małych miastach, które niewiele zarabiają i źle oceniają swoją sytuację materialną oraz osoby pracujące
na własny rachunek. Całkowite zwolnienia mogą w sposób znaczący stymulować te osoby do
dodatkowego odkładania środków na emeryturę.
Raport z badania jest dostępny na stronie www.izfa.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające
w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było
reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej
statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie
zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie