Informacje prasowe

Polacy o IKZE

INFORMACJA PRASOWA

IKZE mało znane wśród Polaków

W maju b.r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przy współpracy z Centrum Badania
Opinii Społecznej przeprowadziła badanie „Polacy o Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia
Emerytalnego i innych dobrowolnych formach oszczędzania na emeryturę”. Wyniki wskazują na
bardzo niskie zainteresowanie Polaków nowym produktem emerytalnym – Indywidualnym Kontem
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Chociaż minęło już kilka miesięcy od uchwalenia ustawy wprowadzającej Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego, aż 79% Polaków nie zna tego produktu. Zaledwie co piąty Polak słyszał o
IKZE, jednak tylko 7% wie, jak można z niego korzystać. Deklarowana wiedza o IKZE przekłada się na
poziom zainteresowania tym produktem. Osoby, które wiedzą, na czym polega inwestowanie w IKZE,
częściej deklarują zamiar oszczędzania za jego pomocą. Generalnie jednak Polacy nie planują odkładać
pieniędzy na nowych kontach – zaledwie 16% badanych wyraziło zamiar skorzystania z IKZE, a 65%
odpowiedziało, że nie będzie w ten sposób oszczędzać.

Porównanie obu produktów służących indywidualnemu oszczędzaniu na emeryturę nastręcza
respondentom trudności. Polacy mają duży problem z dokonaniem oceny, nawet gdy dysponują wiedzą o
cechach IKE i IKZE. Prawie połowa respondentów (49%) nie umiała ocenić, które z kont IKE czy IKZE jest
dla nich bardziej atrakcyjne. Dla pozostałych badanych, którzy dokonali oceny, nieco bardziej atrakcyjne
wydają się IKZE (29% odpowiedzi) w stosunku do badanych, którzy wybrali IKE (22%).

Trzeci produkt w ramach III filaru, czyli Pracownicze Programy Emerytalne, również nie cieszy się
popularnością. Jak wynika z badań, Polacy bardziej doceniają bieżące korzyści, np. w postaci podwyżki,
od profitów w perspektywie długoterminowej. 42% respondentów preferuje podwyżkę zamiast
uczestnictwa w PPE. Ponad dwa razy mniej badanych (19%) dostrzega atuty PPE i zamiast podwyżki
wybrałoby właśnie oszczędzanie emerytalne w ramach PPE. Jednak tylko 4% badanych jest o tym
zdecydowania przekonana. „Wyniki badania niestety potwierdzają to, o czym powszechnie wiadomo.
Polacy nie są obecnie skłonni do przeznaczania dodatkowych środków na zabezpieczenie swojej
przyszłej emerytury. Jak widać nie zmienia tego nawet, przynajmniej w deklaracjach, konstrukcja nowego
produktu IKZE, wyposażonego w ulgę podatkową. Na pewno potrzebna jest szersza kampania
edukacyjna na ten temat. Warto również zastanowić się nad mechanizmami pobudzającymi Pracownicze
Programy Emerytalne. Ich odpowiedniki w krajach Europy Zachodniej cieszą się duża popularnością i są
źródłem istotnej części kapitału emerytalnego.” – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania „Polacy o indywidualnych Kontach Zabezpieczenia
Emerytalnego i innych dobrowolnych formach oszczędzania na emeryturę”, który jest dostępny na stronie
internetowej www.izfa.pl
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 20 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie