Informacje prasowe

Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania_2013

INFORMACJA PRASOWA

IKE najpopularniejsze wśród produktów długoterminowego oszczędzania
W maju b.r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przy współpracy z Centrum Badania
Opinii Społecznej przeprowadziła badanie „Polacy o produktach długoterminowego
oszczędzania”. Wyniki wskazują, że Polacy najlepiej znają IKE. Najchętniej też korzystają z tego
produktu.

63% badanych kojarzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) przynajmniej ze słyszenia, w tym 11 %
deklaruje jego posiadanie. Pozostałe produkty czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO)
kojarzy mniej niż połowa badanych a posiadanie deklaruje po 3% respondentów. Najsłabiej znane są
Pracownicze Programy Emerytalne - tylko 39% respondentów zna nazwę tego produktu. Zdecydowana
większość osób, które nie posiadają żadnych produktów III-filarowych, nie zamierza nawet z nich
korzystać (81%). Najlepiej na tym tle wypadają osoby młode, które, mimo najmniejszego poziomu wiedzy,
deklarują stosunkowo duże zainteresowanie dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę. Najważniejszym
czynnikiem, który mógłby skłonić badanych do indywidualnego odkładania środków jest posiadanie
odpowiedniej ilości pieniędzy. Co ciekawe jest to niezależne od statusu materialnego respondenta.
Podobnie deklarują osoby oceniające swoją sytuację majątkową jako dobrą oraz osoby, które żyją w złych
warunkach materialnych. Na drugim miejscu wśród czynników skłaniających do oszczędzania pojawia się
przekonanie, że oszczędzanie jest naprawdę opłacalne, następnie zbyt niska państwowa emerytura oraz
jasne reguły systemu emerytalnego.

„Przeprowadzone badanie potwierdza, że zmiany w podejściu Polaków do samodzielnego oszczędzania
emerytalnego jeszcze nie nastąpiły. Ciągle nie oszczędzamy przede wszystkim dlatego, ponieważ
uważamy, że nas na to nie stać. Dlatego moim zdaniem potrzeba jeszcze dużo czasu, aby Polacy zmienili
sposób myślenia i swoje przyzwyczajenia związane z finansami i w konsekwencji zaczęli korzystać z
możliwości, jakie daje im III filar i produkty długoterminowego oszczędzania. Drugi wniosek, jaki nasuwa
się po analizie wyników badania, jest taki, że upowszechnienie III filaru jest możliwe pod warunkiem, że
polski system emerytalny będzie stabilny i przewidywalny, reguły przejrzyste, a produkty proste i
zrozumiałe. Polacy muszą nabrać zaufania do systemu jako całości, zrozumieć na czym on polega i
przekonać się, że tylko angażując się we wszystkie jego części można liczyć na satysfakcjonującą
emeryturę w przyszłości” – powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania „Polacy o produktach długoterminowego
oszczędzania o który jest dostępny na stronie internetowej www.izfa.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została
powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw
funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o
funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie