Informacje prasowe

Powołanie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Informujemy, Ŝe zgodnie z artykułem 70 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 1546), została powołana Izba Zarządzających Funduszami i
Aktywami (IZFiA), która zastąpiła, reprezentujące dotychczas interesy środowiska funduszy,
Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFIwP).
Jednocześnie, decyzją Członków Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych w Polsce, Stowarzyszenie zostanie zlikwidowane, zaś jego dorobek
niematerialny przejmie Izba, kontynuując jednocześnie realizowane przez Stowarzyszenie
działania.

Tym samym środowisko Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zyskało moŜliwość
pełniejszej reprezentacji sektora polskich funduszy inwestycyjnych.
W związku z tym serdecznie prosimy o kierowanie się we wszelkich kwestiach
realizowanych dotychczas przez STFI do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Adres siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami:

ul. Domaniewska 39A, pok. 209
02-672 Warszawa
tel. 640 27 45, fax. 640 27 46
e-mail: poczta@izfa.pl
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Izby Zarządzających Funduszami i
Aktywami:
www.izfa.pl
www.izbazarzadzajacych.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie