Informacje prasowe

Propozycje deregulacyjne IZFiA dla Ministerstwa Finansów

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów.

Dokument zawiera szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy. Idea przygotowania propozycji deregulacyjnych jest wynikiem intensywnych działań IZFiA nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) w życie. Izba również była zaangażowana w prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu Strategii.

- za jedną z kluczowych kwestii, których realizacja powinna poprawić efektywność polskiego rynku kapitałowego, uważamy zawartą w Strategii rekomendację na rzecz usprawnienia procesu legislacyjnego w zakresie rynku kapitałowego i unikanie gold-platingu. Ponad miarowe rozwiązania legislacyjne są jednym z najbardziej uciążliwych problemów, które generują niepotrzebne koszty oraz ograniczają funkcjonowanie i rozwój polskich funduszy inwestycyjnych. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby wraz z ministerstwem i nadzorem wypracować konkretne rozwiązania na podstawie naszych propozycji zmian w ustawie, które są jednym ze środków mających temu służyć mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA

Prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki są znacznie lepsze od analogicznych dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. W bieżącym roku PKB w Polsce spadnie z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią w najmniejszym stopniu w porównaniu z krajami UE, zaś już w roku następnym powróci wzrost gospodarczy. Agencja Fitch na 2021 r. podwyższyła szacunek tempa wzrostu PKB Polski do 4,5 proc.

- na rynku funduszy również widać bardzo znaczące ożywienie: rosną aktywa, sprzedaż osiąga coraz większe dodatnie salda (ponad +3,9 mld. w lipcu). W bieżącym roku zrejestrowano dwa kolejne towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w 2019 r. liczba TFI spadła). Dzięki programowi PPK oraz niskim stopom procentowym zwiększa się liczba uczestników funduszy inwestycyjnych, którzy coraz chętniej korzystają z tej formy lokowania środków. Wszystkie te dane budzą optymizm, zaś wzrost puli indywidualnych oszczędności długoterminowych jest jednym z priorytetów SRRK. Dlatego porządkowanie podstaw funkcjonowania rynku jawi się sprawą niezwykle ważną, aby tworzyć przestrzeń do jego rozwoju dodaje Rusewicz.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl


Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie