Informacje prasowe

Przełom w sprawie dziedziczenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Przełom w sprawie dziedziczenia jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Spadkobiercy zapłacą mniejszy podatek.

W zeszłym tygodniu zapadł precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
dotyczący zasad sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa. NSA
podtrzymał wydany wcześniej wyrok WSA, zgodnie z którym spadkobierca ma prawo do
zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa
poniesionych przez spadkodawcę. Izba była uczestnikiem tego szczęśliwie zakończonego
postępowania, które toczyło się ze skargi jednego z TFI Członka Izby.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych już od pewnego czasu zmagały się z problemem
podatkowej nierówności dziedziczenia środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych
wobec dziedziczenia np. środków na lokatach bankowych lub gotówki. Według obecnej praktyki
inwestor, który odziedziczy jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu musi zapłacić podatek
dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%) od całej odziedziczonej kwoty a nie
tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek jest pobierany również w sytuacji kiedy
fundusz przyniósł straty.

„Wyrok jaki zapadł jest bardzo ważny dla środowiska funduszy inwestycyjnych i korzystny dla
podatników-uczestników dziedziczących jednostki uczestnictwa. Dzięki niemu spadkobiercy
środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych będą mogli pomniejszyć przychód z
odkupienia jednostek uczestnictwa o wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie. De
facto oznacza to mniejszy podatek, jaki będą musieli zapłacić” – powiedział Marcin Dyl Prezes
Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

IZFiA bardzo mocno angażowała się w ten problem, z jednej strony będąc uczestnikiem
postępowań, które dotyczyły TFI Członków Izby, a z drugiej strony interweniując u Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Obecnie toczą się prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Projekt reguluje właśnie kwestię sukcesji kosztów uzyskania
przychodów poniesionych przez spadkobiercę (uczestnika funduszu inwestycyjnego lub
akcjonariusza) na nabycie jednostek uczestnictwa lub papierów wartościowych w przypadku ich
dziedziczenia. Projekt został zaakceptowany przez wszystkie kluby parlamentarne oraz Komisję
Finansów Publicznych. Projekt będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wejście
w życie zmian przewiduje się na 1 stycznia 2014r.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające
w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było
reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej
statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie
zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie