Informacje prasowe

Rozstrzygnięcie Konkursu dla Dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA

Konkurs dla Dziennikarzy zorganizowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami
został rozstrzygnięty.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2007r.- Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami rozstrzygnęła konkurs
dla dziennikarzy. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniło Laureatów Konkursu, w dwóch kategoriach:

- w kategorii media prasowe Laureatem został Pan Maciej Samcik publicysta dziennika
„Gazeta Wyborcza”,
- w kategorii pozostałe media Laureatem został Pan Robert Stanilewicz z Redakcji
Ekonomicznej TVN24.

„Dorobek dziennikarski Laureatów Konkursu zyskał uznanie środowiska funduszy inwestycyjnych ze
względu na systematyczne, dociekliwe i obiektywne przedstawianie tematyki funduszy inwestycyjnych, jak
równieŜ przystępne przybliŜanie społeczeństwu niełatwych zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku
kapitałowego i jego instrumentów”- powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
To juŜ trzecia edycja konkursu dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych. Jego
celem jest propagowanie dziennikarstwa na najwyŜszym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i
obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy inwestycyjnych.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 października 2007 roku podczas Forum Funduszy
Inwestycyjnych 2007.

Zgłoszeń do konkursu dokonywały redakcje, dziennikarze oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Oceniano publikacje prasowe oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Wszystkie zgłoszone materiały
wyróŜniały się wysokim poziomem publicystycznym, dobrą znajomością zagadnień z zakresu rynku
funduszy inwestycyjnych, wysokim poziomem wnikliwości jak równieŜ ciekawą prezentacją danych. W
związku z tym Jury konkursu miało niezwykle trudne zadanie wyłonienia Laureata.

Zgłoszone materiały dziennikarskie analizowane były według następujących kryteriów:

- wartość informacyjna,
- forma i poprawność merytoryczna,
- jasność wypowiedzi,
- walory publicystyczne i edukacyjne.

„Doceniając wkład pracy dziennikarskiej w przekazywanie społeczeństwu informacji z tak
specjalistycznego zakresu jak finanse, wszystkim dziennikarzom, zajmującym się tą tematyką Ŝyczymy
wielu sukcesów i satysfakcji z ich pracy zawodowej. Słowa szczególnego uznania składamy Laureatom
oraz autorom prac zgłoszonych do konkursu”- dodał Marcin Dyl.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów naleŜy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających 275 funduszami, których aktywa na koniec maja bieŜącego roku przekroczyły 129
mld zł – najwięcej w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: kkakowska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie