Informacje prasowe

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską

INFORMACJA PRASOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ
PRACĘ MAGISTERSKĄ

Rozstrzygnięta została III edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat
funduszy inwestycyjnych organizowana przez środowisko funduszy inwestycyjnych.
Laureatem Konkursu i jednocześnie zdobywcą nagrody pienięŜnej została Pani Aleksandra
Spik za pracę pod tytułem „Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce na
tle trendów światowych. Studium przypadku Pioneer Pekao TFI”. Strona merytoryczna pracy
Pani Aleksandry Spik świadczy o unikalnym poziomie wiedzy jej autorki. Poziom zrozumienia
zasad funkcjonowania rynku funduszy jest niezwykle wysoki a płynące z analizy wnioski
dojrzałe, powiedział Grzegorz Raupuk, Prezes Zarządu Analizy Online Sp z o. o., Członek Jury Konkursu.

Do konkursu zgłoszone zostały prace obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z
rynkiem funduszy inwestycyjnych. Prace cechował wysoki poziom merytoryczny, ambitne
podejście do tematu oraz bardzo dobra znajomość zagadnień rynku funduszy
inwestycyjnych. Zgłoszone prace oceniane były według takich kryteriów oceny jak:
merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł
oraz strona formalna pracy. W Jury Konkursu zasiedli Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr
Andrzej Dorosz, Prezes Grzegorz Raupuk.

WyróŜnienia I stopnia, wraz z moŜliwością odbycia staŜu w Towarzystwie Funduszy
Inwestycyjnych, otrzymali:

Pani Magdalena Petryniak, za pracę pod tytułem „Analiza rynku Venture
capital/Private Equity w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem barier rozwoju oraz
wpływu na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Pan Radosław Łukaszczuk - „Fundusze hedgingowe jako forma inwestycji
alternatywnych”

WyróŜnienia II stopnia otrzymali:

Pan Maciej Stachaczyński – „Konkurencyjność lokat finansowych w fundusze
inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy instrumentów dłuŜnych.”
Pan Marcin Zawadzki „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce a w słabiej
rozwiniętych krajach Unii Europejskiej”

Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone funduszom inwestycyjnym był juŜ
trzecią edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków
finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a takŜe wzrost
zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją tego rynku.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działa od początku 2005 roku
(wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych). Do jej statutowych celów naleŜy
reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie
rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o
funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów
związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 17
działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających ponad
190 funduszami, których aktywa na koniec maja tego roku wyniosły ponad 75 mld zł.

Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska
Tel. (0-prefix-22) 852-81-28
e-mail: poczta@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie