Informacje prasowe

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę magisterską

INFORMACJA PRASOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
MAGISTERSKĄ

Rozstrzygnięta została IV edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat
funduszy inwestycyjnych organizowanego przez środowisko funduszy inwestycyjnych.
Laureatem Konkursu i jednocześnie zdobywcą nagrody pienięŜnej został Pan Krzysztof
Szymański za pracę pod tytułem „Analiza zyskowności polskich funduszy inwestycyjnych
z uwzględnieniem ryzyka za pomocą metody Value-at-Risk”. Autor (…) przeprowadza
szerokie badania empiryczne dla funduszy polskiego rynku. Praca stanowi waŜny przyczynek do
analizy polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, powiedział prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
Członek Jury Konkursu.

Do konkursu zgłoszone zostały prace obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z
rynkiem funduszy inwestycyjnych. Prace cechował wysoki poziom merytoryczny, ambitne
podejście do tematu oraz bardzo dobra znajomość zagadnień rynku funduszy inwestycyjnych.
Zgłoszone prace oceniane były według takich kryteriów oceny jak: merytoryczna wartość pracy,
nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna pracy. W Jury
Konkursu zasiedli: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dorosz, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes
Grzegorz Raupuk.

WyróŜnienia wraz z moŜliwością odbycia staŜu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych,
otrzymali:

Pan Krzysztof Białous, za pracę pod tytułem „Wykorzystanie miar efektywności portfela do
przewidywania stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych”,
Pan Grzegorz Jarzyński, za pracę pod tytułem „Budowa portfela optymalnego złoŜonego z
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”,
Pani Monika Knoll , za pracę pod tytułem „Fundusze hedgingowe jako alternatywa dla
klasycznych funduszy inwestycyjnych”.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone funduszom inwestycyjnym był juŜ czwartą
edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych
w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a takŜe wzrost zainteresowania
rozwojem wiedzy i promocją tego rynku.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 15 czerwca 2007 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie - w załączeniu zdjęcie z uroczystości.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów naleŜy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających 275 funduszami, których aktywa na koniec kwietnia bieŜącego roku przekroczyły
129 mld zł – najwięcej w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. IZFiA jest członkiem EFAMA.


Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: kkakowska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie