Informacje prasowe

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę magisterską

INFORMACJA PRASOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
MAGISTERSKĄ

Rozstrzygnięta została VI edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat
funduszy inwestycyjnych organizowanego przez środowisko funduszy inwestycyjnych.
Laureatem Konkursu i jednocześnie zdobywcą nagrody pieniężnej został Pan Krzysztof
Sieczkowski za pracę pod tytułem „Ocena wyników działających w Polsce funduszy
inwestycyjnych, przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelem papierów
wartościowych, w kontekście wpływu sytuacji giełdowej na wartość jednostek
uczestnictwa”, napisaną na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod
kierunkiem dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki. „Pracę cechuje duża przejrzystość oraz dobry
dobór materiału do tematu pracy oraz jego odpowiednia jednorodność.” - powiedział Krzysztof
Samotij Członek Jury Konkursu.

Do konkursu zgłoszone zostały prace obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z
rynkiem funduszy inwestycyjnych. Prace cechował wysoki poziom merytoryczny, ambitne
podejście do tematu oraz bardzo dobra znajomość zagadnień rynku funduszy inwestycyjnych.
Zgłoszone prace oceniane były według takich kryteriów oceny jak: merytoryczna wartość pracy,
nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna pracy. W Jury
Konkursu zasiedli Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA, Zbigniew Jagiełło Członek Rady IZFiA,
Krzysztof Samotij Wiceprzewodniczący Rady IZFiA.
Wyróżnienie wraz z możliwością odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych,
otrzymały:

Pani Beata Sójka - za pracę pod tytułem „Rozwój rynku zamkniętych funduszy
nieruchomości w Polsce w latach 2004 - 2008 na przykładzie analizy ich rentowności”,
napisaną w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Grzywacza,
Pani Justyna Walkusz – za pracę pod tytułem „Rynek funduszy inwestycyjnych w
Luksemburgu na tle innych krajów”, napisaną w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków
Walutowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr Sławomira
Antkiewicza.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone funduszom inwestycyjnym był już szóstą
edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych
w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania
rozwojem wiedzy i promocją tego rynku.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 11 grudnia 2009 roku podczas Forum Funduszy
Inwestycyjnych 2009.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 370 funduszami, których aktywa na koniec listopada bieżącego roku
osiągnęły ponad 80 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie