Informacje prasowe

Rynek funduszy inwestycyjnych rośnie rekord aktywów

INFORMACJA PRASOWA
RYNEK FUNDUSZY ROŚNIE - REKORD AKTYWÓW
I NOWE INICJATYWY IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH

Warszawa, 6 września 2005 r. Uproszczenie prawnych norm funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych, ochrona interesów polskich funduszy i inwestorów,
propozycje modyfikacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
rozwój działalności edukacyjnej – to najbliŜsze zamierzenia Izby Zarządzających
Funduszami i Aktywami (IZFiA), które przedstawił na spotkaniu z dziennikarzami
jej nowy prezes – dr Marcin Dyl. Przedstawiciele Izby poinformowali równieŜ
o najwyŜszym w historii polskiego rynku poziomie aktywów zgromadzonych
w krajowych funduszach, które wzrosły od początku roku o niemal 13 mld zł
i wyniosły na koniec sierpnia 50,4 mld zł – o przeszło 33% więcej niŜ na koniec
ubiegłego roku.

Obowiązująca od niedawna ustawa o funduszach inwestycyjnych uporządkowała wiele
kwestii związanych z rynkiem funduszy, dostosowała polskie regulacje do norm
obowiązujących w Unii Europejskiej. Ustawa jest jednak bardzo obszerna, a co za tym
idzie - skomplikowana. Izba Zarządzających ma pomysł na uproszczenie kwestii
legislacyjnych. Zastanawiamy się nad moŜliwością uproszczenia obowiązującego
prawa, aby – przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników
funduszy – uprościć i nieco odformalizować działalność funduszy inwestycyjnych,
powiedział Marcin Dyl, Prezes Izby. Nasze pomysły to m.in. zminimalizowanie obciąŜeń
formalnych funduszy otwartych - np. zniesienie konieczności szczegółowego opisywania
polityki inwestycyjnej w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu, jeśli zasady tej
polityki regulują przepisy obowiązującego prawa, mówi prezes Dyl. Przy wprowadzaniu
na rynek produktu finansowego niezwykle istotny jest czas, dlatego bardzo potrzebne
wydaje się określenie terminu, w jakim organ administracji – w przypadku funduszu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – musi podjąć decyzję. MoŜna np. wprowadzić
zasadę, Ŝe postępowanie administracyjne trwa miesiąc, a brak sprzeciwu Komisji w tym
okresie wywołuje skutek zgody z mocy samego prawa; organ administracji ma wtedy teŜ
mniej pracy, bo nie musi wydawać decyzji administracyjnych, mówi prezes Dyl.

Izba będzie teŜ dąŜyć do uproszczenia zasad prawnych funkcjonowania funduszy
zamkniętych publicznych, które i tak podlegają ustawie o publicznym obrocie (a wkrótce
ustawie o ofercie publicznej) oraz zmiany zasad nadzoru nad funduszami zamkniętymi
niepublicznymi, które są tworzone zwykle dla konkretnego inwestora i pod konkretne
potrzeby, a ich działalność jest przewaŜnie kontrolowana przez radę inwestorów, co
stanowi przesłankę do zmniejszenia ingerencji prawnej w ich działalność.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Działania Izby zmierzają do wzmocnienia pozycji rynkowej polskich funduszy w
kontekście coraz większej dostępności w naszym kraju funduszy zagranicznych. Rozwój
polskiego rynku funduszy inwestycyjnych leŜy w interesie całego kraju. Przede
wszystkim inwestorów, którzy mogą spośród szerokiego wachlarza produktów wybierać
zgodnie z osobistymi preferencjami, bez naraŜania się na ryzyko kursowe, korzystając z
pełnej obsługi zlokalizowanej w kraju, dostępnej w języku polskim. Równie waŜny jest
teŜ interes polskiej gospodarki, która dzięki rozwojowi rodzimego rynku, nie tylko moŜe
liczyć na wpływy podatkowe z tym związane, czy generowane przez ten rynek miejsca
pracy, ale takŜe wzmacniać system dystrybucji środków pochodzących od
poszczególnych inwestorów w te gałęzie gospodarki, które tego najbardziej potrzebują,
mówi prezes Dyl.

Zagraniczne fundusze mogą obecnie z łatwością wchodzić na polski rynek – wystarczy
notyfikacja w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Polskie fundusze mają znacznie
większe obowiązki – konieczność sporządzenia bardziej rozbudowanego prospektu
informacyjnego, uzyskania zezwolenia KPWiG, subskrypcji, przejścia procesu
rejestracyjnego, licznych obowiązków informacyjnych. Izba zamierza zgłosić postulaty
odnośnie uproszczenia procedur, którym podlegają krajowe podmioty. Obowiązki
informacyjne powinny przede wszystkim umoŜliwiać ocenę inwestycji w dany fundusz.
Powinna zatem nastąpić zmiana proporcji pomiędzy informacjami przesyłanymi tylko do
Komisji na rzecz tych informacji, które są upubliczniane, a co za tym idzie –
powszechnie dostępne dla inwestorów.

Izba Zarządzających chce teŜ po raz kolejny wrócić do problemu Indywidualnych Kont
Emerytalnych (IKE) i raz jeszcze postulować zmiany w ustawie o IKE: podniesienie
limitu rocznych wpłat, większe zachęty podatkowe. Niecałe 300 tys. umów o
prowadzenie IKE to wynik bardzo słaby. Bez zmian ustawowych konta z całą pewnością
nie będą się rozwijać. UwaŜamy, Ŝe naleŜy wprowadzić znacznie powaŜniejsze zachęty
podatkowe niŜ tylko zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych. Będziemy
postulować wprowadzenie moŜliwości odpisania wpłat na IKE od podatku
dochodowego. Tylko takie rozwiązanie spowoduje zwiększenie zainteresowania tą
formą oszczędzania, przyczyni się do wyrobienia nawyku systematycznego odkładania
pieniędzy, mówi prezes Dyl.

Izba zamierza takŜe aktywnie działać w sferze edukacji. Razem z uczestnikami
Porozumienia na Rzecz Rozwoju Rynku Kapitałowego chce zaproponować Ministerstwu
Edukacji wprowadzenie elementów rynku kapitałowego i finansów osobistych do
programów nauczania szkół średnich. Takie rozwiązanie wymaga naturalnie
opracowania specjalnego programu i materiałów, a takŜe szkolenia nauczycieli. Jeśli nie
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
uzyskamy aprobaty dla naszych pomysłów – chcemy stworzyć autorski program
eksperymentalny czy wręcz pierwszą klasę eksperymentalną, realizującą taki program,
mówi prezes Dyl.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działa od początku tego roku (wcześniej –
od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów naleŜy
reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach,
rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z
zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce
towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających blisko 170 funduszami, których
aktywa na koniec sierpnia tego roku wyniosły ponad 50 mld zł – najwięcej w historii
rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie