Informacje prasowe

Sejm przyjął ustawę w sprawie dziedziczenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Sejm przyjął ustawę, która reguluje zasady dziedziczenia jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych

Po precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października b.r.
dotyczącym zasad sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa, przyszła
pora na uregulowanie tej kwestii od strony legislacyjnej. W środę Sejm przyjął projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt dotyczy zmian podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym
spadkobierców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności chodzi o
umożliwienia zaliczenia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodu poczynionych przez
spadkodawcę z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Do tej pory towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zmagały się z problemem podatkowej nierówności dziedziczenia środków
ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wobec dziedziczenia np. środków na lokatach
bankowych lub gotówki. Inwestor, który odziedziczył jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu
musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%) od całej
odziedziczonej kwoty a nie tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek był pobierany
również w sytuacji kiedy fundusz przyniósł straty.

„Zmiana przepisów jest bardzo ważna dla całego rynku funduszy inwestycyjnych, a przede
wszystkim dla klientów TFI, ponieważ kończy z dyskryminacją podatkową inwestorów, którzy
odziedziczyli jednostki uczestnictwa. Dzięki ustawie będą oni mogli pomniejszyć przychód z
odkupienia jednostek uczestnictwa o wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie. De
facto oznacza to mniejszy podatek, jaki będą musieli zapłacić” – powiedział Marcin Dyl Prezes
Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

IZFiA bardzo mocno angażowała się w proces legislacyjny powyższego projektu, zgłaszając
uwagi do projektu, biorąc udział w konsultacjach środowiskowych, uczestnicząc w
posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych a także interweniując u Rzecznika Praw
Obywatelskich. Brała również udział w postępowaniach sądowych, które w tej sprawie toczyły
się przy udziale TFI Członków Izby.

Projekt trafi teraz do Senatu RP, który zajmie się nim w najbliższy poniedziałek 28 października.
Wejście w życie zmian przewiduje się na 1 stycznia 2014r.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające
w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było
reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej
statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie