Informacje prasowe

Stanowisko Izby wobec podatku "Belki"

Stanowisko Izby wobec podatku „Belki”

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami postuluje korzystne dla
Inwestorów i gospodarki kraju rozwiązania podatkowe stymulujące
długoterminowe oszczędzanie.

W toku publicznej dyskusji na temat zmian w systemie podatkowym, w szczególności
odnośnie zniesienia podatku od zysków z oszczędności i inwestycji kapitałowych - tzw. podatku
„Belki” oraz w związku z globalnym kryzysem na rynkach finansowych i jego skutkami dla rynku
polskiego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami podjęła działania mające na celu
stymulowanie wprowadzenia jak najkorzystniejszych rozwiązań prawnych dla Inwestorów
indywidualnych oraz polskiej gospodarki.

Z punktu widzenia maksymalnych korzyści dla Państwa i - w perspektywie
długoterminowej - dla budżetu, duże znaczenie ma stworzenie takiego otoczenia prawnego,
które będzie zachęcało obywateli do długofalowego oszczędzania. Inwestycje długoterminowe
kreują bowiem długoterminowy pieniądz, a to zmniejsza ryzyko szybkiego powrotu
zainwestowanych środków na rynek i zwiększenia inflacji. Obecnie obowiązujący system
opodatkowania skutecznie zniechęca do długoterminowego oszczędzania, gdyż faktycznie
każda forma inwestycji kapitałowych (nabywanie jednostek uczestnictwa funduszu,
inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, czy gromadzenie środków na lokatach
bankowych) jest traktowana w identyczny sposób, tzn. opodatkowywana, niezależnie od
horyzontu inwestycji. Brak realnych zachęt fiskalnych do oszczędzania o charakterze
długoterminowym powoduje, że inwestycje kapitałowe są niestabilne i mają charakter
krótkoterminowy.

„W interesie gospodarki kraju jak i uczestników rynku, czyli klientów, leży stworzenie
warunków prawnych, a przede wszystkim fiskalnych, pozwalających na wprowadzenie modelu
zachęt do gromadzenia oszczędności przez obywateli w dłuższej perspektywie czasu. Nie ulega
bowiem wątpliwości, że o zamożności kraju, decyduje w głównej mierze zamożność
społeczeństwa, a długofalowe oszczędzanie sprzyja podnoszeniu jej poziomu i zapewnia
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
jednocześnie stabilność systemu gospodarczego Państwa” – powiedział Marcin Dyl Prezes
Zarządu IZFiA.

Izba przygotowała dwa modele rozwiązań będących reakcją na obecną sytuację.
Pierwszy z nich zakłada częściowe zniesienie opodatkowania przychodów z kapitałów
pieniężnych. Zdaniem Izby podatek od zysków kapitałowych należałoby utrzymać w stosunku do
inwestycji krótkoterminowych, natomiast długoterminowe inwestycje (powyżej 3 lat) należałoby
z niego zwolnić, co stanowiłoby dla inwestorów indywidualnych zachętę dla długofalowego
oszczędzania. Takie rozwiązanie wymaga zmiany ustawy. Druga propozycja będąca reakcją na
zawirowania na rynkach finansowych zakłada zaniechanie poboru podatku „Belki” do końca
2010r., o ile inwestycja trwa przynajmniej rok, i stanowi zachętę dla inwestorów do wstrzymania
się z decyzjami podejmowanymi wyłącznie pod wpływem emocji. Jest to istotne szczególnie
teraz w sytuacji międzynarodowego kryzysu na rynkach finansowych, gdyż może mieć wpływ na
złagodzenie skutków spadków oraz na zatrzymanie odpływu kapitału z polskiego rynku
finansowego, co zarazem umożliwi ochronę zgromadzonych już oszczędności i podjętych
inwestycji. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie wymaga zmiany ustawy, jedynie
odpowiedniego rozporządzenia, co leży w gestii Ministra Finansów. „Obok oczywistych zalet dla
indywidualnych uczestników rynku finansowego, taka zachęta o charakterze fiskalnym, również
mogłaby stać się narzędziem stymulującym długoterminowe inwestycje. W chwili obecnej
wydaje się, iż takie inwestycje są korzystniejsze dla budżetu państwa od doraźnego podatku,
z którego wpływy w najbliższym czasie będą niewątpliwie zdecydowanie niższe niż zakładano
w założeniach budżetowych”. – powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.
Projekty powyższych aktów prawnych Izba przekazała Ministerstwu Finansów jako
materiał do analizy na najbliższym posiedzeniu Rady Rozwoju Rynku Finansowego.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających prawie 360 funduszami, których aktywa na koniec października bieżącego roku
osiągnęły ponad 65 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail:mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie