Informacje prasowe

Stanowisko IZFiA dla POROZUMIENIA

Głos Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dyskusji w zakresie
działań edukacyjnych Porozumienia dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego
W ramach toczącej się na forum „Porozumienia” dyskusji w zakresie
wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie edukacji ekonomicznej a zwłaszcza
uwzględnienia w programach nauczania zagadnień związanych z rynkiem
kapitałowym Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami w pełni popiera słuszność
wspólnej inicjatywy instytucji rynku kapitałowego w tej kwestii.

Jak stwierdza „Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013” opracowana
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu1 „Efektywna edukacja o wysokiej
jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a takŜe drogą do
podnoszenia jakości Ŝycia, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.” IZFiA
stoi na stanowisku, Ŝe aby edukacja była efektywna musi w szerokim zakresie
uwzględniać zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego oraz finansów osobistych o
czym instytucje rynku kapitałowego powinny stale głośno mówić, do czego
przekonywać oraz uczestniczyć w działaniach w tym zakresie.

Środowisko funduszy inwestycyjnych uczestniczyło w inicjatywie podjętej
przez PIU (wówczas jako Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w
Polsce, którego dorobek materialny przejęła IZFiA) w wyniku której w lutym br.
skierowane zostało pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z propozycją
podjęcia współpracy dotyczącej edukacji ekonomicznej (szczegóły zawiera notatka
PIU przekazana jako materiał na posiedzenie „Porozumienia”). IZFiA popiera
przedstawione tam argumenty i zaproponowane działania.

Istniejąca obecnie sytuacja w zakresie edukacji ekonomicznej młodzieŜy
pozostawia wiele do Ŝyczenia. Zdaniem IZFiA wspólne działania „Porozumienia” w
tym zakresie zmierzać powinny do zdecydowanego rozszerzenia zakresu zagadnień
związanych z rynkiem kapitałowym i wzbogacenie ich o elementy finansów
osobistych na poziomie ponadgimnazjalnym. Właściwym jest równieŜ wprowadzenie
elementów wiedzy o rynku kapitałowym na poziomie edukacji gimnazjalnej (np. w
ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”). Izba Zarządzających popiera równieŜ
potrzebę podjęcia inicjatyw w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
przedmiotu Przedsiębiorczość. W ramach działań „Porozumienia” w zakresie edukacji
ekonomicznej słusznym wydaje się jako punkt wyjścia dalszych działań
przeprowadzenie szczegółowej analizy zawartości podręczników do przedmiotu
Przedsiębiorczość oraz Wiedza o społeczeństwie w zakresie elementów rynku
kapitałowego oraz opracowanie zakresu wiedzy, który powinien być realizowany na
poziomie ponadgimnazjalnym jak równieŜ gimnazjalnym. W ramach powyŜszych
propozycji działań Izba Zarządzających widzi potrzebę współdziałania wszystkich
instytucji wchodzących w skład „Porozumienia”, nieoceniony byłby równieŜ udział
Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, która ma w tym zakresie duŜe
doświadczenie. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami deklaruje gotowość do
włączenia się w działania w tym zakresie poprzez udział ekspertów rynkowych z
1 http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/strategia_2007_2013.pdf
branŜy funduszy inwestycyjnych oraz merytoryczną i organizacyjną współpracę w
ramach podejmowanych na tej płaszczyźnie działań.

W chwili obecnej, działania podejmowane przez IZFiA w ramach realizacji
celów edukacyjnych Izby Zarządzających sprowadzają się do organizacji konkursu dla
studentów na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych,
współpracy z mediami przekazującymi równieŜ treści edukacyjne oraz organizowaniu
konferencji tematycznych dla środowisk akademickich. Tym chętniej środowisko
funduszy inwestycyjnych włączy się we wspólne działania w zakresie edukacji
realizowane w ramach „Porozumienia”.

Podjęciu dynamicznych działań w tym zakresie sprzyja obecny kształt projektu
Narodowego Planu Rozwoju 2007-20132 (NPR), którego przyjęcie planowane jest do
końca 2005 roku. Misją NPR jest „podniesienie jakości Ŝycia obywateli w Polsce”
czego miarą będzie między innymi „jakość edukacji”. Plan ten jako jedną z
podstawowych zasad sprzyjających realizacji podstawowych wartości przyjmuje
„uznanie wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno
gospodarczego rozwoju”. Wśród priorytetów strategicznych Narodowy Plan Rozwoju
jako pierwszy wymienia „wiedzę i kompetencje” rozumiane równieŜ jako poprawę
jakości kształcenia w tym „otwartość systemu edukacji na społeczeństwo, potrzeby
rynku pracy”. Innym zaś strategicznym priorytetem jest Przedsiębiorczość i
innowacyjność do czego zgodnie z NPR „niezbędne jest rozwijanie postaw
przedsiębiorczych – samozaradności, innowacyjności ...”

Wobec powyŜszego Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami stoi na
stanowisku, iŜ „Porozumienie” jako reprezentant szerokiego kręgu instytucji polskiego
rynku kapitałowego jest właściwą instytucją aby, wykorzystując przedstawione
powyŜej argumenty oraz powołując się na wyznaczony w NPR kierunek 2
„Wspieranie otwartości systemu edukacji” (w tym „ścisłe współdziałanie instytucji
sektorów edukacji, szkoleń i rynku pracy”) wystąpić do właściwych instytucji
(Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako
organu odpowiedzialnego za realizację NRP, Ministerstwa Finansów jako organu
odpowiedzialnego za realizację Agendy Warszaw City 2010) z projektem powołania
Zespołu, w skład którego weszliby przedstawiciele „Porozumienia” a który zająłby się
opracowaniem projektu wdroŜenia postulatów środowisk skupionych w
„Porozumieniu” w zakresie edukacji ekonomicznej, które to zaliczyć moŜna do
kierunku 3 działań NPR – „wyŜsza jakość kształcenia, który ma być realizowany
między innymi poprzez „podwyŜszanie poziomu podstawowych umiejętności
umoŜliwiających aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym i gospodarczym”, co
zdaniem IZFiA nie jest moŜliwe bez wzrostu społecznej wiedzy z zakresu rynku
kapitałowego i finansów osobistych.

Traktując powyŜsze rozwaŜania jako wstępne postulaty w zakresie wspólnych
działań „Porozumienia” dotyczących edukacji ekonomicznej Izba Zarządzających
liczy na rozwinięcie dyskusji w tym zakresie na posiedzeniu „Porozumienia” oraz
wypracowanie mechanizmów wspólnych działań jego Członków, których podjęcie
uwaŜa za niezwykle cenną inicjatywę i w których deklaruje swój udział.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie