Informacje prasowe

Stopy zwrotu FIZ niepublicznych

Warszawa, 23 września 2019 r.

 

Informacja prasowa

 

IZFiA rozpoczyna zbieranie danych i będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

 

Po niemal półtora roku nieobecności w przestrzeni publicznej informacji na temat funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferowanych w drodze oferty niepublicznej Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jako pierwsze źródło rozpoczyna publikowanie regularnych raportów miesięcznych zawierających wyniki inwestycyjne FIZ-ów niepublicznych.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowały ograniczyć dostęp do informacji dotyczących funduszy niepublicznych, dotychczas prezentowanych w ich serwisach internetowych w związku z opublikowaniem w dniu 29 marca 2018 roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Stanowiska w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych”. Podejmowane przez Komisję działania były następstwem zdarzeń jakie miały miejsce na rynku kapitałowym w związku z działalnością takich podmiotów jak GetBack i ich celem była ochrona inwestorów.

-  IZFiA dotychczas nie zajmowała się publikowaniem stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych, bowiem informacje te były powszechnie dostępne „u źródła”, tj., na stronach internetowych TFI.  Respektując wytyczne Komisji Towarzystwa zaprzestały publikowania danych FIZ-ów oferowanych w drodze oferty prywatnej, w tym wycen certyfikatów inwestycyjnych. Ze względu na to, że dbamy o przejrzystość rynku, przyjęliśmy rozwiązanie, które polega na zbieraniu niektórych danych przez Izbę, opracowywaniu ich, a następnie udostępnianiu w formie raportu o stopach zwrotu na stronach Izby - mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Raporty IZFiA będą publikowane z częstotliwością miesięczną w serwisie internetowym Izby pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty#stopy-zwrotu-fiz-niepublicznych i będą zawierały stopy zwrotu funduszy niepublicznych w różnych okresach (od początku działalności, od początku roku, za ostanie 1, 3, 6, 12, 24, 36 i 60 miesięcy).

Będzie to krok w kierunku  zapewnienia transparentności rynku.

- Do inicjatywy przystąpiło siedem TFI, które przekazują do Izby dane z wyceną certyfikatów inwestycyjnych. Mamy sygnały z kolejnych TFI, które są zainteresowane włączeniem swoich funduszy do tego raportowania. Będziemy się starali propagować tę idee, by udostępnianie danych stało się powszechną praktyką wśród TFI oferujących FIZ-y niepubliczne – dodaje Marcin Dyl.

 

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. www.izfa.pl

 

 

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie