Informacje prasowe

Sytuacja na rynku funduszy stabilizuje się, a planowane działania poprawią płynność obligacji przedsiębiorstw

Mimo, że klienci funduszy obligacyjnych po raz pierwszy w historii zdecydowali się w takim stopniu spieniężyć swoje oszczędności głównie w segmencie funduszy inwestujących w dług przedsiębiorstw, to nadal większość na rynku funduszy stanowią te rozwiązania, postrzegane przez nich jako atrakcyjna alternatywa do tradycyjnych form oszczędzania. Dlatego z propozycją planu pomocowego w tym segmencie wystąpił Polski Fundusz Rozwoju, który pracuje z przedstawicielami zarządzających aktywami nad zachowaniem płynności, w szczególności poprzez skup obligacji korporacyjnych.

W pierwszym kwartale 2020 za sprawą epidemii wirusa COVID-19 zwiększyła się skala odkupień ze strony klientów funduszy, którzy szukali bezpieczeństwa finansowego w postaci gotówki. W marcu bilans sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych odnotował skokowy spadek wartości rynku funduszy inwestycyjnych i aktywa zmniejszyły się o 20,4 mld zł. Najtrudniejsza sytuacja panowała na rynku funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych, gdzie wycofania stanowiły 88% całego odpływu kapitału z rynku. Zapowiedziane przez PFR rozmowy z przedstawicielami KNF i branży trwają, a zadeklarowana kwota około 5 mld zł na zakup obligacji korporacyjnych przez PFR stanowi niemal równowartość wycofanych środków z tej grupy.

- Marzec był szczególnie trudny dla naszej branży. Klienci zareagowali nerwowo na pandemię związaną z COVID-19 i spieniężyli dużą część środków. Jednak dzisiejsza informacja przekazana mediom przez Polski Fundusz Rozwoju oraz dotychczasowe działania NBP, jak też resortu finansów uspakajają i stabilizują sytuację na rynku. Już pod koniec miesiąca obserwowaliśmy wzmożone powroty klientów do funduszy, którzy uznali ten czas za dobry moment do rozpoczęcia inwestycji mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Fundusze dłużne w ostatnich latach cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Spadki na rynkach i umorzenia spowodowały spadek wartości aktywów ogółem, jednak ich udział w strukturze aktywów nie uległ zmianie od początku roku i nadal wynosi wraz z funduszami dłużnymi krótkoterminowymi 65 %.

 

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej
t.+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie