Informacje prasowe

Testy odpowiedniości i adekwatności

INFORMACJA PRASOWA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze zrzeszonymi
towarzystwami funduszy inwestycyjnych przygotowała wzory ankiet sprawdzających czy
produkt, jakim jest fundusz inwestycyjny, jest odpowiedni dla klienta oraz badających
profile inwestycyjne klientów funduszy. Ankiety są rekomendowane podmiotom
zajmującym się sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
W związku z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie
postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, środowisko funduszy
inwestycyjnych, skupione wokół Izby, postanowiło przygotować propozycję wzorów ankiet,
których celem byłoby między innymi uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i
doświadczenia w zakresie inwestowania, w tym również tolerancji na ryzyko, celu i horyzontu
inwestycyjnego. Opracowane przez Izbę testy adekwatności i odpowiedniości zostały
przygotowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia.

Funkcjonująca w ramach Izby grupa robocza, składająca się z przedstawicieli TFI,
przedstawicieli pośredników finansowych opracowała 2 rodzaje testów, których stosowanie jest
zalecane wobec firm zajmujących się dystrybucją funduszy, niebędących bankami i domami
maklerskimi. Test odpowiedniości będzie badać, czy produkt inwestycyjny, jakim jest fundusz
jest w ogóle odpowiedni dla klienta, natomiast test adekwatności sprawdzi, czy inwestor ma
większą skłonność do produktów agresywnych czy bezpiecznych – i w konsekwencji fundusze z
jakiej grupy będą najlepiej dopasowane do jego możliwości oraz potrzeb. Każdy klient, który
pojawi się u podmiotu sprzedającego jednostki uczestnictwa funduszy (poza bankami i domami
maklerskimi) po 13 lipca b.r i wyrazi zainteresowanie inwestycją w fundusze lub poprosi o
poradę w tym zakresie, zostanie najpierw poproszony o wypełnienie stosownej ankiety. W
przypadku odmowy wypełnienia ankiety przez klienta lub wyrażenia woli złożenia zlecenia mimo
uzyskania w teście negatywnej opinii na temat odpowiedniości funduszu, tudzież wyboru
funduszu z innej grupy niż ta zgodna z uzyskanym profilem inwestycyjnym klienta, będzie on
zobowiązany do podpisania stosowanego oświadczenia. Oświadczenie to będzie dokumentem
potwierdzającym, że klient składa zlecenie nabycia z własnej inicjatywy. Jako złożenie zlecenia
nabycia z wyłącznej inicjatywy klienta będzie się traktować również zlecenia składane bez
pośrednictwa podmiotu dystrybuującego (tzn. bez bezpośredniego, fizycznego kontaktu
dystrybutora z klientem), zazwyczaj są to kolejne zlecenia składane przez klienta, tj. wpłata
bezpośrednia, zlecenia korespondencyjne, zlecenia składane przez internet, telefon, fax, oraz za
pośrednictwem bankomatu.

„Mamy nadzieje, że nasza propozycja spotka się z pozytywnym przyjęciem wśród licznej grupy
firm zajmujących się sprzedażą jednostek funduszy, które zechcą skorzystać z naszych
rozwiązań i sugestii. Dzięki jednej wspólnej ankiecie środowiska, pośrednicy i dystrybutorzy
będą mieli ułatwione zadanie, gdyż zamiast kilku lub kilkunastu wzorów ankiet będą mieli do
dyspozycji uniwersalne narzędzie do wykorzystania przy sprzedaży wszystkich funduszy.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Niewątpliwie na takim rozwiązaniu skorzystają też potencjalni klienci funduszy. Wypełnienie
testów daje inwestorowi szansę na bardziej świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
głębsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynku oraz poznanie własnego profilu
inwestycyjnego.” – powiedział Marcin Dyl prezes Zarządu IZFiA
Przy projekcie współpracowały niemal wszystkie TFI skupione w Izbie, powiązani z nimi
dystrybutorzy, a także niezależni doradcy inwestycyjni. Czas na dostosowanie się do przepisów
Rozporządzenia upływa 13 lipca b.r.
Wzory ankiet są dostępne na stronie internetowej Izby www.izfa.pl
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 350 funduszami, których aktywa na koniec maja bieżącego roku osiągnęły
ponad 68 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail:mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie