Informacje prasowe

Umożliwienie łączenia wszystkich typów FIZ i subfunduszy FIZ

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów.

Dokument zawiera szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy. Idea przygotowania propozycji deregulacyjnych jest wynikiem intensywnych działań IZFiA nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) w życie.

Zmiany, jakie zachodzą na rynku, w szczególności w ostatnich miesiącach, uwypukliły potrzebę zmian dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Większego znaczenia nabiera zatem konieczność zapewnienia towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarządzającym funduszami zamkniętymi możliwości reagowania na rozwój wydarzeń i zastosowania skutecznych mechanizmów pozwalających na uchronienie inwestorów przed koniecznością zbywania aktywów na niekorzystnych warunkach i likwidacją FIZ.

- proponujemy, by w ustawie o funduszach inwestycyjnych dokonać zmian dotyczących łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych w szerszym zakresie, niż to ma miejsce obecnie, gdzie możliwe jest łączenie funduszy aktywów niepublicznych (FIZAN-ów). Obecne przepisy nie obejmują pozostałych typów FIZ w tym: publicznych FIZ, niepublicznych FIZ niebędących jednocześnie funduszami aktywów niepublicznych, funduszy sekurytyzacyjnych. Uważamy, że możliwość łączenia różnych typów FIZ-ów zadziała na korzyść inwestorów na przykład w sytuacji, kiedy w wyniku spadku wartości aktywów dalsze funkcjonowanie funduszu staje się problematyczne. Możliwość połączenia z innym funduszem stanowić będzie alternatywę dla likwidacji. Fundusze zamknięte w tym zakresie powinny korzystać z możliwości, jakie ustawa przewiduje dla FIO i SFIO – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.  


IZFiA w dokumencie „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych” zaproponowała wprowadzenie konkretnych zmian w przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95), precyzując lub proponując nowe brzmienie poszczególnych zapisów.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie