Aktualności

W dniu 29 grudnia 2008 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkie

W dniu 29 grudnia 2008 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 30, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, - dotyczący uchylenia obowiązku zawiadamia KNF o każdej zmianie danych zawartych we wniosku i dokumentach wymaganych przy uzyskiwaniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) art. 1 pkt 100, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - dotyczący przekazywania przez depozytariusza funduszu informacji do KNF o naruszeniu przez fundusz prawa lub nienależytym uwzględnianiu interesu uczestników funduszu, w trybie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Zgodnie z przepisami przejściowymi:

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie