Informacje prasowe

Walne IZFiA - przełomowe zmiany w statucie Izby

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się w piątek, 4 grudnia 2015 r. zatwierdziło zmiany w statucie IZFiA, dzięki którym do Izby będą mogli należeć, poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, również agenci transferowi.

Ustawowo członkostwo w Izbie jest ograniczone wyłącznie do TFI i spółek asset management. Agenci transferowi obecnie będą mogli przystąpić do Izby w charakterze „Podmiotów wspierających”.

Rynek zarządzania aktywami wciąż się rozrasta, wzmaga się również stopień jego komplikacji. Zmienia się przede wszystkim otoczenie prawne, narasta liczba regulacji. Dotyczą one w znacznej mierze obszarów wymagających działań operacyjnych, które w imieniu TFI wykonują głównie podmioty zewnętrzne, jakimi są agenci transferowi. Dotychczas przedstawiciele tych instytucji byli przez nas okazjonalnie zapraszani do udziału w roboczych spotkaniach i dyskusjach, ponieważ zależało nam na wypracowaniu wspólnego dla całego rynku stanowiska lub propozycji, kierowanych do organów nadzoru, parlamentu, czy innych instytucji publicznych. Od tej chwili agenci transferowi będą mogli już w pełni uczestniczyć w pracach Izby, jako „Podmioty wspierające” – mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

Po zmianie statutu  firmy świadczące usługi polegające na prowadzeniu rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły wspierać Izbę swoim głosem doradczym. 

Kolejna zmiana statutu IZFiA jest związana z nowymi kompetencjami, które uzyskała Izba w związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie ujawniania przez fundusze składu portfela swoim uczestnikom.

- IZFiA otrzymała uprawnienie do określania standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych. Warto dodać, że IZFiA została desygnowana, jako jedyny podmiot do ustalenia tych standardów. Dzięki temu fundusze będą mogły zaoferować swoim inwestorom wartość dodaną, w postaci bardziej aktualnej, przejrzystej informacji o lokatach funduszu, który wybrali   – dodaje Prezes Dyl.

Więcej informacji:

Ewa Madej

Doradca Zarządu ds. Public Relations

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 33

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie