Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA - Informacja prasowa 7 grudnia 2020

Warszawa, 7 grudnia 2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Komisja Etyczna oraz szersza reprezentacja Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu 7 grudnia przegłosowało kilka istotnych zmian w Statucie IZFiA.  Jedną z nich jest powołanie Komisji Etycznej.

Komisja Etyczna ma przede wszystkim badać przestrzeganie standardów Izby przez jej Członków. Za koordynację i wdrożenie standardów odpowiedzialny jest zarząd IZFiA. Komisja Etyczna składać się będzie z pracowników członków Izby i niezależnych ekspertów.

- Zmiany w Statucie IZFiA dotyczące przestrzegania etyki są elementem naszego konsekwentnego dążenia do zbudowania najwyższych standardów działalności naszego środowiska. Jak już wcześniej informowaliśmy, od stycznia wdrożymy analityczny system monitorowania przestrzegania Dobrych Praktyk funduszy. Bardzo zależy nam, by nasi członkowie kierowali się interesem uczestników funduszy i dbali o wizerunek branży, co jest podstawą zaufania inwestorów - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Członkowie Izby mają dodatkowo kierować się nadrzędnym interesem obecnych i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych i zobowiązują się do poszanowania zasad wolnej konkurencji, w tym dbałości o równe szanse prowadzenia działalności dla wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności w obszarze tworzonych regulacji i oferowanych produktów.  

Zmianie ulegnie również reprezentacja członków wchodzących w skład Rady Izby.  Obecnie Rada składać się będzie z 10 członków, którzy wybierani będą spośród trzech głównych grup Towarzystw należących do IZFiA: tzw. bankowej, ubezpieczeniowej i PFR TFI oraz TFI niezależnych, gdzie towarzystwa bankowe i ubezpieczeniowe będą miały po 3 miejsca w Radzie, zaś niezależne 4.

Rada Izby przygotowuje kluczowe stanowiska środowiska, określa roczne i długoterminowe plany działania Izby.

- zdecydowaliśmy się rozszerzyć skład drugiego co do hierarchii ważności organu IZFiA tak, by w skład Rady obligatoryjnie wchodzili przedstawiciele wszystkich grup Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, reprezentujący przekrój całej branży. Zarówno akcjonariat, jak i działalność TFI znacznie różnią się od siebie, zaś nasza organizacja jest jedyną branżową instytucją gromadzącą TFI. Zainteresowanie członkostwem u nas jest duże i obecne zmiany zapewnią większą różnorodność w Izbie, gdzie głos wszystkich będzie lepiej słyszany. Ponadto, stworzy to równe szanse dla wszystkich TFI, gdzie będą mogły uzgadniać swoje postulaty i stanowiska – dodaje Małgorzata Rusewicz.

Członkowie Rady Izby wybierani są na okres 3-letniej kadencji, przy czym co roku dokonuje się wyboru jednego członka Rady w ramach każdej z grup. Członkiem Rady w świetle nowych przepisów może być wyłącznie członek organu TFI, zaś z chwilą, gdy dana osoba nie będzie już pełnić tej roli, jej mandat w Radzie automatycznie wygasa.  

- wszystkie zmiany przegłosowano w sposób bardzo koncyliacyjny na dzisiejszym Walnym. Myślę, że przyczyniło się do tego dobre przygotowanie członków, wcześniejsze spotkania i dyskusje, choć prowadzone online. Przyjęte rozwiązania pokazują, że środowisko funduszy działające w bardzo trudnym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym potrafi się porozumieć i przyjąć warunki, które będą zbliżać różne grupy interesów tak, by nasza organizacja była faktycznym głosem reprezentującym całą branżę – komentuje prezes Rusewicz.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie