Informacje prasowe

Wizerunek funduszy inwestycyjnych wyniki badań

Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania...

INFORMACJA PRASOWA
Perspektywy funduszy inwestycyjnych


Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość
korzystania z zalet rynku kapitałowego bez posiadania specjalistycznej wiedzy, nowoczesność
i perspektywiczność – te zalety funduszy inwestycyjnych doceniają klienci, jak wynika
z badania ARC Rynek i Opinia dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
„Izba korzysta z badań marketingowych, doceniając ich znaczenie. Dzięki nim uzyskujemy informacje
pomocne członkom naszej organizacji do podejmowania optymalnych decyzji, co wspiera ich rozwój.
To, jak inwestorzy postrzegają nasz rynek, co według nich jest kluczową zaletą, a co należałoby
poprawić, to dane, które w rzeczywistości mogą zaważyć o przyszłości niejednej relacji fundusz
– inwestor” – mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.
Fundusze inwestycyjne są postrzegane inaczej przez osoby, które z nich korzystają, osoby, które
kiedyś z nich korzystały oraz przez tych, którzy jeszcze nie mieli z nimi do czynienia. Klienci obecni
i potencjalni w większym stopniu dostrzegają korzyści z uczestnictwa w funduszach. Z kolei
respondenci, którzy zrezygnowali z tej formy w dużej mierze zwracają uwagę na swoje negatywne
doświadczenia z funduszami. Potencjalni klienci wskazują często na wysoki stopień skomplikowania
tego produktu oraz brak bezpieczeństwa.
Klienci TFI nie są dociekliwi: aż 20% z nich nie wie, czy posiadane jednostki uczestnictwa należą do
jednego czy do kilku TFI, a niemal co trzeci (29%) – czy może składać zlecenia online. Jednocześnie
połowa klientów (48%) interesuje się swoimi inwestycjami w aspekcie wyników, sprawdzając wartość
jednostek przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Za największe zagrożenie klienci uważają brak
bezpieczeństwa inwestycji.

Jakie są według Pana/i największe zalety obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych?
(możliwość wyboru dwóch odpowiedzi)

Jakie są według Pana/i największe wady obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych?
(możliwość wyboru dwóch odpowiedzi)

„Respondenci, którzy nigdy nie korzystali z funduszy inwestycyjnych postrzegają ten produkt jako
skomplikowany, przeznaczony dla osób znających się na finansach. Jednocześnie, biorąc pod uwagę
fakt, że aż 46% badanych nie korzystających z funduszy deklaruje, że byłaby zainteresowana taką
inwestycją, warto być może zmienić sposób komunikacji tego produktu tak, by przekonać
potencjalnych klientów do zakupu. Ważne, by w sposób prosty wyjaśnić sprawy zawiłe, przedstawić
zalety tego produktu i możliwości, jakie daje w porównaniu z innymi formami oszczędzania, które
obecnie są mało atrakcyjne” – mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Obecni klienci
Z obecnych klientów TFI co czwarty (24%) przyznaje, że zakupił jednostki funduszy inwestycyjnych
za namową sprzedawcy. Może to świadczyć o dużej roli sprzedawcy w procesie decyzyjnym, jak
również o intensywnych działaniach sprzedażowych prowadzonych przez TFI.

Niemal połowa klientów TFI (48%) raz w miesiącu lub częściej sprawdza informacje na temat
funduszy. Głównym źródłem wiedzy jest strona internetowa TFI (45%). Niemałą rolę w tej komunikacji
odgrywają też media – więcej niż co czwarty respondent właśnie stamtąd czerpie opinie na temat
funduszy inwestycyjnych.

Zdania co do obecnego poziomu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych są podzielone – 38% osób
posiadających fundusze uważa, że atrakcyjność wzrosła, zaś 31% – że spadła.
Ocena, jaką klienci wystawili TFI to dostateczny plus. Zdaniem klientów nie ma obszarów, w których
TFI się wyróżniają, nie ma też takich obszarów, które są zupełnie niezadowalające.

Klienci utraceni
Co trzeci klient (33%), który zrezygnował z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
zrobił to z powodu straty, jaką dany fundusz odnotował. Jednocześnie klienci utraceni są nadal
perspektywiczni, gdyż aż 78% z nich dopuszcza w przyszłości możliwość korzystania z funduszy
inwestycyjnych, przy czym 28% to osoby deklarujące taką możliwość, a 50% – osoby, które nie są
pewne, ale nie mówią kategorycznie nie.

Klienci potencjalni
Aż 46% osób oszczędzających rozważało kiedykolwiek inwestycje w fundusze. Najbardziej
zachęcającym do skorzystania z usług TFI czynnikiem jest wymierna wartość wyższej stopy zwrotu niż
w przypadku innych form inwestycji. Potencjalni klienci wskazują jednak niemal równie często na brak
wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i brak przejrzystości zasad w nich obowiązujących.

Informacja na temat badania
Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w maju 2015 roku na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami. Respondentami byli utraceni, obecni i potencjalni klienci TFI. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów
online (CAWI) za pomocą panelu internetowego epanel.pl, należącego do agencji ARC Rynek i Opinia. Próba dobrana została
metodą doboru celowego. W badaniu wzięło udział N=500 respondentów.

ARC Rynek i Opinia już od ponad 23 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe
miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci
zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek
i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami
ESOMAR-u. ARC Rynek i Opinia jest partnerem strategicznym projektu Superbrands 2013/2014, nagradzającego liderów
wśród marek konsumenckich i biznesowych.
www.arc.com.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba
została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie