Informacje prasowe

Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze

INFORMACJA PRASOWA

Zmiany w OFE tylko w pewnym stopniu wpłyną na indywidualne oszczędzanie Polaków na emeryturę
W związku ze zmianą roli OFE w systemie ubezpieczeń społecznych prawie jedna piąta badanych zamierza samodzielnie rozpocząć gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, natomiast większość (60%) nie ma takiego zamiaru. Tak wynika z badania „Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze” przeprowadzonego w maju br. przez CBOS na zlecenie IZFiA.

Z badania wynika, że wpływ na deklaracje dotyczące oszczędzania ma przede wszystkim wiek badanych. Zamiar oszczędzania najczęściej deklarują osoby poniżej 35 roku życia. Im starsi respondenci tym bardziej maleje skłonność do odkładania dodatkowych środków.
Wśród osób zamierzających oszczędzać najwięcej osób (66%) nie podjęło jeszcze decyzji, gdzie będzie gromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Pozostali natomiast częściej wskazywali na IKE (23%), tylko 1 % wyraził zamiar oszczędzania w IKZE, a 7% wybrało oba rozwiązania.
„Wyniki badania potwierdzają, że chociaż w społeczeństwie jest potrzeba dodatkowego oszczędzania to brakuje przekonania, w jaki sposób można to zrobić. Chociaż IKZE jest mniej znane od dłużej funkcjonującego na rynku IKE, to na ocenę tego produktu należałoby jeszcze trochę poczekać. Niedawno wprowadzone zachęty podatkowe w IKZE dotyczące zryczałtowanego tylko 10% podatku dochodowego od zgromadzonych środków powinny w niedługim czasie przekonać część osób niezdecydowanych”- powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie