Informacje prasowe

wybór nowych Członków Rady IZFiA

INFORMACJA PRASOWA

Zmiany w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)
Warszawa, 26 kwietnia 2007 r., Walne Zgromadzenie Członków IZFiA w dniu
dzisiejszym wybrało nowych Członków Rady Izby.

W dniu 26 kwietnia 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IZFiA, które
przyjęło roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie Rady Izby, jak również udzieliło Zarządowi i Radzie absolutorium.
Zgodnie ze Statutem Izby Zarządzających z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe wygasła kadencja Rady Izby, co
było powodem przeprowadzenia wyborów nowych Członków Rady IZFiA. Na Członków
Rady Izby Zarządzających powołani zostali Pan Cezary Burzyński (Prezes Zarządu TFI
PZU S.A.), Zbigniew Jagiełło (Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.), Ewa Małyszko
(Prezes Zarządu SEB TFI S.A.), Krzysztof Samotij (Prezes Zarządu BZ WBK AIB TFI
S.A.), Krzysztof Stupnicki (Prezes Zarządu AIG TFI S.A.)

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających dyskutowało ponadto w zakresie
priorytetów działalności Izby, do których należą kształtowanie prorozwojowych
warunków działania podmiotów rynku, poprzez wpływanie na otoczenie prawne,
tworzenie regulacji środowiskowych, prowadzenie działań edukacyjnych i
informacyjnych. Niezwykle ważne jest, aby zarówno ramy działalności podmiotów rynku
określane regulacjami prawnymi jak również współpraca z organami administracji
umożliwiały rozwój rynku i kształtowanie konkurencyjnych warunków funkcjonowania
podmiotów tego rynku. Realizacja tych celów jest priorytetem Izby – powiedział Marcin
Dyl Prezes Zarządu Izby – Izba stale podejmuje również starania w zakresie wzrostu
wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz prace w
zakresie wewnętrznych standardów środowiskowych.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających niemal 260 funduszami, których aktywa na koniec marca bieżącego roku osiągnęły
wartość niemal 115 mld zł – najwięcej w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. IZFiA jest członkiem
EFAMA.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie