Informacje prasowe

WZC IZFiA_Zmiany w składzie Rady IZFiA

INFORMACJA PRASOWA

Zmiany w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)
Warszawa, 14 grudnia 2009 roku, Walne Zgromadzenie Członków IZFiA w dniu
dzisiejszym wybrało nowego Członka Rady Izby.

W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IZFiA. W związku z
rezygnacją Pana Zbigniewa Jagiełły z pełnienia funkcji członka Rady Izby, Walne przeprowadziło
wybory uzupełniające do Rady. W wyniku głosowania na nowego Członka Rady został wybrany Pan
Krzysztof Lewandowski Prezes Pioneer Pekao TFI S.A.
Od dnia 14 grudnia 2009 roku Rada IZFiA funkcjonuje w następującym składzie: Artur Czerwoński
Prezes BPH TFI S.A., Leszek Jedlecki Prezes ING TFI S.A., Krzysztof Lewandowski Prezes Pioneer
Pekao TFI S.A., Krzysztof Samotij Prezes BZ WBK AIB TFI S.A, Krzysztof Stupnicki Prezes Amplico TFI
S.A.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 370 funduszami, których aktywa na koniec listopada bieżącego roku
osiągnęły ponad 80 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie